HOŞEA

BÖLÜM 1

Hoş.1: 1 Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya'nın Yahuda'da ve Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail'de krallık ettiği dönemde RAB'bin Beeri oğlu Hoşea'ya bildirdiği sözler.

Hoşea'nın Karısı ve Çocukları

Hoş.1: 2 RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: "Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor."

Hoş.1: 3 Böylece Hoşea gidip Divlayim'in kızı Gomer'le evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu.

Hoş.1: 4 RAB Hoşea'ya, "Çocuğun adını Yizreel*fa* koy" dedi, "Çünkü çok geçmeden Yizreel'de dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim.D Not 1:4 "Yizreel": "Tanrı ekecek" ya da "Tanrı dağıtacak" anlamına gelir.

Hoş.1: 5 Ve o gün Yizreel Vadisi'nde İsrail'in yayını kıracağım."

Hoş.1: 6 Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. RAB Hoşea'ya, "Adını Lo-Ruhama*fb* koy" dedi, "Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım, onları bağışlamayacağım.D Not 1:6 "Lo-Ruhama": "Merhamete ermeyecek" anlamına gelir.

Hoş.1: 7 Ancak Yahuda soyuna merhamet edeceğim. Ben kurtaracağımonları, ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla."

Hoş.1: 8 Gomer Lo-Ruhama'yı sütten kesince yine hamile kaldı ve bir oğul doğurdu.

Hoş.1: 9 RAB Hoşea'ya, "Adını Lo-Ammi*fc* koy" dedi, "Çünkü siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim.D Not 1:9 "Lo-Ammi": "Halkım değil" anlamına gelir.

Hoş.1: 10 "Yine de İsrailliler'in sayısı denizin kumu gibi sayılamaz,ölçülemez olacak. Kendilerine, 'Siz halkım değilsiniz denilenyerde, 'Yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız denecek.

Hoş.1: 11 Yahuda ve İsrail halkları yeniden birleşecek. Başlarına tekönder atayacaklar. Ülkeden çıkacaklar. Çünkü Yizreel günü büyük bir gün olacak.

BÖLÜM 2

Hoş.2: 1 "Kardeşlerinizi 'Halkım, kızkardeşlerinizi 'Merhamete ermişler diye çağırın."

Sadakatsiz İsrail

Hoş.2: 2 "Azarlayın annenizi, azarlayın, Çünkü o benim karım değil artık, Ben de onun kocası değilim. Yüzünden akan fahişeliği, Koynundan zinaları atsın.

Hoş.2: 3 Yoksa onu çırılçıplak soyacak, Anneden doğma edeceğim, Çöle, çorak toprağa çevirecek, Susuzluktan öldüreceğim.

Hoş.2: 4 Acımayacağım çocuklarına, Çünkü onlar zina çocuklarıdır.

Hoş.2: 5 Anneleri zina etti, Onlara gebe kaldı, rezillik etti. 'Oynaşlarımın ardından gideceğim dedi, 'Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimionlar veriyor.

Hoş.2: 6 İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, Yolunu bulamasın diye Önüne duvar öreceğim.

Hoş.2: 7 Oynaşlarının ardına düşecek, Ama onlara erişemeyecek, Onları arayacak, Ama bulamayacak. O zaman, 'İlk kocama döneyim diyecek, 'Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!

Hoş.2: 8 Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin, Baal* için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın Ben olduğumu bilmedi.

Hoş.2: 9 Bu yüzden zamanında tahılımı, Mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım; Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım.

Hoş.2: 10 Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım, Kimse elimden kurtaramayacak onu.

Hoş.2: 11 Bütün sevincine, bayramlarına, Yeni Ay törenlerine, Şabat* günlerine, Dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim.

Hoş.2: 12 Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını, Hani, 'Bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir dediği; Çalılığa çevireceğim onları, Yem olacaklar yabanıl hayvanlara.

Hoş.2: 13 Cezalandıracağım onu, Baallar'a buhur yaktığı günler için; Halkalarla, takılarla süslenmiş, Oynaşlarının ardınca gitmiş, Beni unutmuştu" Diyor RAB.

Hoş.2: 14 "İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, Onunla dostça konuşacağım.

Hoş.2: 15 Kendisine orada bağlar vereceğim, Akor*fç* Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım. Gençlik günlerinde olduğu gibi, Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi, Ezgiler söyleyecek.D Not 2:15 "Akor": "Sıkıntı" anlamına gelir.

Hoş.2: 16 Ve o gün gelecek" diyor RAB, "Bana, 'Kocam diyeceksin; Artık, 'Efendim*fd* demeyeceksin.D Not 2:16 "Efendim": İbranice "Baalım". Burada bir söz sanatı var. Baal hem bir ilahın adı hem de "Koca", "Efendi" anlamlarına gelir.

Hoş.2: 17 Ağzından Baallar'ın adını sileceğim, Adları bir daha anılmayacak.

Hoş.2: 18 Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, Toprakta yaşayan canlılarla, Halkım için o gün antlaşma yapacağım; Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, Güvenlik içinde yatıracağım onları.

Hoş.2: 19 Seni sonsuza dek kendime eş alacağım, Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde Seninle evleneceğim.

Hoş.2: 20 Sadakatle seninle evleneceğim, RAB'bi tanıyacaksın.

Hoş.2: 21 "Ve o gün yanıt vereceğim" diyor RAB, "Göklere yanıt vereceğim; Onlar da yere yanıt verecek;

Hoş.2: 22 Yerse, tahıla, yeni şaraba, Zeytinyağına yanıt verecek, Onlar da Yizreel'e yanıt verecekler.

Hoş.2: 23 Onu ülkede kendim için ekeceğim, Merhamete ermemiş olana acıyacağım, Halkım olmayana, 'Halkımsın diyeceğim; Onlar da bana, 'Tanrım diyecekler."

Hoşea ve Vefasız Kadın

BÖLÜM 3

Hoş.3: 1 RAB bana şöyle dedi: "İsrailliler'in başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine*fe* gönül vermelerine karşın, RAB onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile."D Not 3:1 Üzüm pestilleri putlara sunulurdu.

Hoş.3: 2 Böylece onu on beş şekel*ff* gümüş, bir homer bir letek arpa*fg* karşılığında satın aldım kendime.D Not 3:2 "On beş şekel": Yaklaşık 170 gr. 3:2 "Bir homer bir letek arpa": Yaklaşık 220 kg.

Hoş.3: 3 Ona, "Uzun süre benimle yaşayacaksın" dedim, "Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım."

Hoş.3: 4 Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod*, aile putu olmadan yaşayacak.

Hoş.3: 5 Sonra dönüp Tanrıları RAB'bi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler.

Rab İsrail'i Azarlıyor

BÖLÜM 4

Hoş.4: 1 Ey İsrailliler, dinleyin RAB'bin sözünü, Çünkü RAB'bin davası var bu ülkede yaşayanlarla; "Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi.

Hoş.4: 2 Lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık, Zina almış her şeyin yerini. Zorbalık ediyorlar, Kan üstüne kan döküyorlar.

Hoş.4: 3 Bu yüzden ülke yas tutuyor, Tükeniyor orada yaşayan herkes, Kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar Denizdeki balıklar...

Hoş.4: 4 "Ancak kimse kimseyle çekişmesin, Kimse kimseyi suçlamasın, Çünkü halkın kâhinle* çekişenlere benziyor.

Hoş.4: 5 Sen gündüz tökezleyeceksin, Peygamber de gece seninle birlikte, Yok edeceğim anneni.

Hoş.4: 6 "Yok oldu halkım bilgisizlikten, Sen bilgiyi reddettiğin için, Ben de seni reddedeceğim, Bana kâhinlik etmeyesin diye. Sen Tanrın'ın yasasını unuttuğun için, Ben de senin çocuklarını unutacağım.

Hoş.4: 7 Kâhinler çoğaldıkça Daha çok günah işlediler bana karşı, Onların onurunu utanca çevireceğim*fh*.D Not 4:7 Masoretik metin "Onların onurunu utanca çevireceğim", Süryanice ve bazı eski İbrani din bilginlerine göre "Onurumu utanca çevirecekler".

Hoş.4: 8 Halkımın günahlarıyla*fı* besleniyorlar, Onların suç işlemesini istiyorlar.D Not 4:8 "Günahlarıyla": İbranice sözcük hem "Günah" hem de "Günah sunusu" anlamına gelir (bkz. Lev.6:25-30).

Hoş.4: 9 Halkın başına gelenler kâhinlerin başına da gelecek, Tuttukları yol yüzünden cezalandıracağım onları, Yaptıklarının karşılığını vereceğim.

Hoş.4: 10 Yiyecekler, ama doymayacaklar, Zina edecekler, ama çoğalmayacaklar. Çünkü RAB'bi dinlemekten vazgeçtiler.

Hoş.4: 11 "Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır.

Hoş.4: 12 Halkım tahta puta danışıyor, Değneğinden yanıt alıyor. Çünkü zina ruhu onları saptırdı, Kendi Tanrıları'ndan ayrılarak zina ettiler.

Hoş.4: 13 Dağ başlarında kurban kesiyor, Tepelerde meşe, aselbent, yabanıl fıstık ağaçları altındabuhur yakıyorlar, Gölgeleri güzel olduğu için. Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor, Gelinleriniz zina.

Hoş.4: 14 Fahişelik ettiklerinde kızlarınızı, Zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandırmayacağım. Çünkü erkekleriniz fahişelerle oynaşıyor, Putların tapınağında fuhuş yapanlarla kurban kesiyorlar. Anlayışsız halk mahvolacak.

Hoş.4: 15 "Ey İsrail, sen zina etsen de, Yahuda suç işlemese bari. "Gilgal'a*fi* gitmeyin, Beytaven'e*fi* çıkmayın. 'Yaşayan RAB'bin hakkı için diye ant içmeyin.D Not 4:15 Gilgal ve Beytaven (Beytel) Tanrı'nın benimsemediği tapınma merkezleriydi.

Hoş.4: 16 Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti, Şimdi RAB nasıl güder onları otlakta kuzu gibi?

Hoş.4: 17 Efrayim putlarına sarıldı, Bırak onu!

Hoş.4: 18 İçkileri tükendi, Hâlâ zina ediyorlar; Önderleri rezilliğe gönül verdi.

Hoş.4: 19 Rüzgar onları kanatlarına sardı, Kurbanları yüzünden utanacaklar.

BÖLÜM 5

Hoş.5: 1 "Ey kâhinler, işitin bunu! Ey İsrailliler, dikkatle dinleyin! Kulak verin, ey saraydakiler! Bu yargı size uygulanacak. Çünkü siz Mispa'da bir tuzak, Tavor Dağı'na serilmiş bir ağ oldunuz.

Hoş.5: 2 Başkaldıranlar azıttıkça azıttı, Ama ben hepsini yola getireceğim.

Hoş.5: 3 Efrayim'i tanırım, İsrail'de de benim için gizli bir şey yok. Çünkü daha yeni zina ettin, ey Efrayim, Kirlenmiş İsrail.

Hoş.5: 4 Yaptıkları işler Tanrıları'na dönmeye izin vermiyor, Çünkü zina ruhu var içlerinde, RAB'bi tanımıyorlar.

Hoş.5: 5 İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor; Suç içinde tökezliyor İsrail'le Efrayim, Yahuda da birlikte.

Hoş.5: 6 Davarlarıyla, sığırlarıyla RAB'bi aramaya gidecekler, Ama bulamayacaklar. Çünkü RAB onlardan uzaklaştı.

Hoş.5: 7 RAB'be ihanet ettiler, Evlilik dışı çocuk yaptılar; Şimdi yiyip bitirecek Yeni Ay törenleri, Hem onları hem de tarlalarını.

Hoş.5: 8 "Giva'da boru, Rama'da borazan çalın, Beytaven'de savaş çağrısı yapın; Düşman peşinizde, ey Benyaminliler!

Hoş.5: 9 Azar günü Efrayim yıkıma uğrayacak, Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarına.

Hoş.5: 10 Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlerebenziyor, Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine.

Hoş.5: 11 Baskı gördü Efrayim, Ezildi yargı önünde, Çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştü.

Hoş.5: 12 Ben Efrayimliler'e karşı güve, Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım.

Hoş.5: 13 "Efrayim hastalığını, Yahuda yarasını görünce, Efrayim Asur'a gitti, Büyük kraldan yardım istedi. Ama o size şifa veremez, Yaranızı iyileştiremez.

Hoş.5: 14 Çünkü ben Efrayim'e bir aslan, Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım. Ben parçalayacağım onları, Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak.

Hoş.5: 15 Sonra gidip yerime döneceğim, Onlar suçlarını kabul edinceye, Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım. Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar."

İsrail Tövbe Etmiyor

BÖLÜM 6

Hoş.6: 1 "Gelin, RAB'be dönelim. Bizi O parçaladı, O iyileştirecek. Bizi O yaraladıYaramızı O saracak.

Hoş.6: 2 İki gün sonra bizi diriltecek, Üçüncü gün ayağa kaldıracak, Huzurunda yaşayalım diye.

Hoş.6: 3 RAB'bi tanıyalım, RAB'bi tanımaya gayret edelim. O tan gibi şaşmadan doğacak, Yağmur gibi, toprağı sulayan Son yağmur gibi bize gelecektir."

Hoş.6: 4 Tanrı şöyle diyor: "Ey Efrayim, ne yapayım sana? Ey Yahuda, sana ne yapayım? Sevginiz sabah sisine benziyor, Erkenden uçup giden çiy gibi.

Hoş.6: 5 Bu yüzden sizi peygamberler aracılığıyla lime lime doğradım, Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm; Yargılarım şimşek gibi ışıldıyor.

Hoş.6: 6 Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım, Yakmalık sunulardan* çok beni tanımanızı isterim.

Hoş.6: 7 Oysa onlar Adam Kenti'nde*fj* Antlaşmaya uymadılar,Orada bana ihanet ettiler.D Not 6:7 "Adam Kenti'nde": "Adem gibi", "Adam gibi" ya da "Adam Kenti gibi" anlamlarına da gelebilir.

Hoş.6: 8 Gilat kötülük yapanların kentidir, Kan izleriyle doludur.

Hoş.6: 9 Haydut çeteleri nasıl pusuya yatarsa, Kâhinler takımı da öyle; Şekem yolunda adam öldürüyor, Rezillik yapıyorlar.

Hoş.6: 10 İsrail halkında korkunç bir şey gördüm. Efrayim zinaya kapılmış, Kirlenmiş İsrail.

Hoş.6: 11 "Ey Yahuda, senin için de bir hasat günü saptandı. "Ne zaman halkımın durumunu düzeltmek,

BÖLÜM 7

Hoş.7: 1 İsrail'e şifa vermek istesem, Efrayim'in suçları, Samiriye'nin kötülükleri ortaya çıkıyor. Çünkü hile yapıyorlar, Evlere hırsız giriyor, Dışarda haydut çeteleri soygun yapıyor.

Hoş.7: 2 Ne var ki, düşünmüyorlar, Kötülüklerini unutmadığımı. Günahları kuşatıyor onları, Gözümün önündeler.

Hoş.7: 3 "Kralı kötülükleriyle, Önderleri yalanlarıyla sevindiriyorlar.

Hoş.7: 4 Hepsi zinaya düşkün, Yoğrulan hamur ekşiyinceye dek Fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar.

Hoş.7: 5 Kralımızın şenlik gününde, Önderler şarabın ateşinden hastalandılar, Kral da alaycılarla elele verdi.

Hoş.7: 6 Fırın gibidir yürekleri, Dolap çevirerek ona yaklaşırlar. İçin için yanar öfkeleri Gece boyunca. Alevli ateş gibi parlar Sabah olunca.

Hoş.7: 7 Hepsi fırın gibi kızgındır, Yutar yöneticilerini. Bütün kralları düştü, Kimse yardıma çağırmıyor beni.

Hoş.7: 8 "Efrayim öteki halklarla karışıyor, Çevrilmemiş pideye döndü.

Hoş.7: 9 Gücünü yabancılar yedi,Farkında değil;Saçlarına ak düştü,Farkında değil.

Hoş.7: 10 İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor; Bütün bunlara karşın Yine de dönmüyorlar ben, Tanrıları RAB'be, Aramıyorlar beni.

Hoş.7: 11 "Efrayim bön, akılsız bir güvercin gibi, Ya Mısır'ı yardıma çağırıyor, Ya Asur'a gidiyor.

Hoş.7: 12 Gittiklerinde ağımı üzerlerine atacak, Gökte uçan kuşlar gibi onları yere indireceğim. Topluluklarına bildirildiği gibi, Onları yola getireceğim.

Hoş.7: 13 Vay onların haline, Çünkü benden uzaklaştılar! Felaket gelecek başlarına, Çünkü başkaldırdılar bana! Ben onları kurtarmak istiyorum, Onlarsa iftira ediyor bana.

Hoş.7: 14 Yürekten yakarmıyorlar, Uluyorlar yataklarının üzerinde. Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor*fk*, Bana sırt çeviriyorlar.D Not 7:14 "Kendilerini yaralıyor" ya da "Toplanıyor".

Hoş.7: 15 Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim, Onlarsa bana düzen kuruyor.

Hoş.7: 16 Dönüyorlar, Ama Yüce Olan'a değil; Kusurlu yay gibiler. Arsız dilleri yüzünden Önderleri kılıçtan geçirilecek. Mısır'da gülünç duruma düşecekler bu yüzden."

Tanrı Putperestleri Cezalandırıyor

BÖLÜM 8

Hoş.8: 1 "Boru çalmaya hazırlan! Düşman kartal gibi dolaşıyor evimin üzerinde; Çünkü İsrail antlaşmaya uymadı, Yasama karşı çıktılar.

Hoş.8: 2 'Ey Tanrımız, Biz İsrailliler seni tanıyoruz! Diye bana yakarıyorlar.

Hoş.8: 3 İyi olanı reddettiler, Düşman kovalayacak onları.

Hoş.8: 4 Krallar atadılar bana sormadan, Önderler seçtiler benden habersiz. Altın ve gümüşleriyle yıkımlarına yol açan putlar yaptılar.

Hoş.8: 5 Ey Samiriye, atın buzağı putunuzu, Öfkem alevleniyor size karşı! Hiç mi temiz olamayacaksınız?

Hoş.8: 6 Çünkü bu İsrail'in işidir. O buzağıyı bir usta yaptı, Tanrı değildir o. Samiriye'nin buzağı putu parçalanacak.

Hoş.8: 7 Çünkü rüzgar eken kasırga biçer. Baş vermeyen buğday un vermez. Verse bile yabancılar yutacak onu.

Hoş.8: 8 "Yutuldu İsrail, Şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi.

Hoş.8: 9 Tek başına dolaşan yaban eşeği gibi Asur'a gittiler, Efrayim ücretli oynaşlar tuttu.

Hoş.8: 10 Uluslar arasında oynaşlar tutsalar da, Şimdi onları bir araya toplayacağım. Çünkü azalmaya başladılar güçlü kralın baskısı altında.

Hoş.8: 11 "Efrayim günah sunusu* sunmak için çok sunak yaptı, Bunlar günah işlemelerine neden oldu.

Hoş.8: 12 Yasamdaki pek çok şeyi onlar için yazdım, Ne var ki garipsediler bunları.

Hoş.8: 13 Bana sundukları kurbanlara gelince, Kurban kesiyor, eti kendileri yiyorlar; Oysa RAB bunu yapanlardan hoşlanmaz. Şimdi anımsayacak suçlarını, Günahları için onları cezalandıracak; Geri dönecekler Mısır'a.

Hoş.8: 14 Çünkü İsrail Yaratıcısı'nı unuttu, Saraylar yaptı; Yahuda'ysa birçok kenti surlarla çevirdi, Ama ateş göndereceğim kentlerinin üstüne, Yiyip bitirsin kalelerini."

İsrail Cezalandırılıyor

BÖLÜM 9

Hoş.9: 1 Ey İsrail, öteki halklar gibi sevinme, coşma! Çünkü kendi Tanrı'na vefasızlık ederek zina ettin, Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin.

Hoş.9: 2 Ama harman yeri, şarap teknesi halkı doyurmayacak, Yeni şarap umutları boşa çıkacak.

Hoş.9: 3 RAB'bin diyarında kalmayacaklar, Mısır'a dönecek Efrayim, Asur'da kirli sayılan şeyleri yiyecekler.

Hoş.9: 4 RAB'be şarap sunuları dökmeyecekler, O'nu hoşnut etmeyecek kurbanları. Kurbanları yas yemeğine dönecek, Kirli sayılacak onları yiyenlerin hepsi. Yalnız kendi karınlarını doyuracak yiyecekleri, RAB'bin Tapınağı'na girmeyecek.

Hoş.9: 5 Ne yapacaksınız dinsel bayramlarda, RAB'bin bayram gününde?

Hoş.9: 6 Yıkımdan kaçsalar bile, Mısır bir araya toplayacak onları, Mof*fl* gömecek. Değerli gümüş eşyalarını yabanıl otlar saracak, Diken bitecek çadırlarında.D Not 9:6 "Mof": Memfis diye de bilinir.

Hoş.9: 7 Onların ceza günleri geldi, Hesap günleri çattı. Bunu bilsin İsrail! Suçunuzun çokluğundan, Düşmanlığınızın büyüklüğü yüzünden, Peygamber aptal, ruhsal insan deli sayıldı.

Hoş.9: 8 Peygamber Tanrım'ın yanısıra Efrayim'e gözcülük eder, Ama tuzak kurulmuş bütün yollarına, Düşmanlık var Tanrı'nın Tapınağı'nda.

Hoş.9: 9 Alabildiğine yozlaştılar, Giva'da olduğu gibi. Tanrı suçlarını anımsayacak, Günahlarının cezasını verecek.

Hoş.9: 10 "İsrail çölde Bir salkım üzüm gibi geldi bana, Atalarıysa incir ağacının ilk ürünü gibi. Ama Baal-Peor'a geldiklerinde Utanç dolu puta adadılar kendilerini, Sevdikleri şey kadar iğrenç oldular.

Hoş.9: 11 Efrayim'in görkemi bir kuş gibi uçup gidecek, Ne doğum ne gebelik olacak, kimse gebe kalmayacak.

Hoş.9: 12 Çocuklarını büyütseler bile, Çocuklarından edeceğim onları, Kimse kalmayıncaya dek; Evet, vay başlarına, Onları terk ettiğimde!

Hoş.9: 13 Efrayim'i, Sur Kenti gibi, Güzel bir yere kurulmuş gördüm. Ama Efrayim çocuklarını celladın önüne götürecek."

Hoş.9: 14 Ya RAB, ver onlara ne vereceksen! Düşük yapan rahimler, sütsüz memeler ver.

Hoş.9: 15 "Gilgal'daki kötülükleri yüzünden, Nefret ettim orada onlardan. İşledikleri günahlardan ötürü, Onları evimden kovacağım. Artık sevmeyeceğim onları, Bütün önderleri asidir.

Hoş.9: 16 Vuruldu Efrayim, Kökleri kurudu, Meyve vermeyecekler artık. Çocuk doğursalar bile, Rahimlerinin değerli meyvelerini öldüreceğim."

Hoş.9: 17 Reddedecek Tanrım onları, Çünkü O'nu dinlemediler, Uluslar arasında dolaşıp duracaklar.

BÖLÜM 10

Hoş.10: 1 İsrail serpilen bir asmaya benzer, Meyvesini veriyor. Meyvesi arttıkça, Sunakları da arttı. Ülkesi zenginleştikçe, Onu güzel dikili taşlarla donattı.

Hoş.10: 2 İçleri yalan doldu, Şimdi suçlarının cezasını taşımalılar. RAB sunaklarını yıkacak, Dikili taşlarını yok edecek.

Hoş.10: 3 O zaman, "Kralsız kaldık" diyecekler, "Çünkü RAB'den korkmadık. Kralımız olsa bile, Ne yapabilirdi bize?"

Hoş.10: 4 Antlaşma yaparken, Boş sözler veriyor, yalan yere ant içiyorlar, Bu yüzden davalar, sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor.

Hoş.10: 5 Samiriye'de yaşayanlar Beytaven'deki inek putu yüzünden korkuya kapılacak. Halkı onun ardından yas tutacak, Onun görkemiyle coşan putperest kâhinler Oradan sürgün edildiği için dövünecek.

Hoş.10: 6 Put armağan olarak büyük krala, Asur'a götürülecek. Efrayim rezil olacak, İsrail aldığı öğütten utanacak.

Hoş.10: 7 Samiriye, Kralı'yla birlikte Su üstündeki çubuk gibi akıp gidecek.

Hoş.10: 8 İsrail'in günahı olan Aven'deki*fm* puta tapılan yerler yokolacak, Sunaklarını dikenler, devedikenleri saracak. O zaman dağlara, "Bizi örtün!", Tepelere, "Üzerimize düşün!" diyecekler.D Not 10:8 "Aven": "Kötülük" anlamına gelir (bkz. 4:15).

Hoş.10: 9 "Ey İsrail, Giva'da geçirdiğin günlerden beri Günah işledin. Orada direndiniz bana. Kötülere karşı açılan savaş Giva'da size erişemez mi?

Hoş.10: 10 İstediğim zaman onları cezalandıracağım, Çifte günahlarına bağlandıkları zaman, Uluslar toplanacak onlara karşı.

Hoş.10: 11 Efrayim eğitilmiş ineğe benzer, Buğday dövmeyi sever. Ama ben boyunduruk takacağım onun güzel boynuna. Koşum vuracağım Efrayim'in sırtına, Yahuda çift sürecek, Yakup tırmık çekecek.

Hoş.10: 12 Doğruluk ekin kendiniz için, Sevgi meyveleri biçin. Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin; Çünkü RAB'be yönelme zamanıdır, Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.

Hoş.10: 13 Ama siz kötülük ektiniz, Fesat biçtiniz, Yalanın meyvesini yediniz. Çünkü kendi yolunuza, Yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz.

Hoş.10: 14 Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak, Yıkılacak bütün surlarınız, Şalman'ın savaşta Beytarvel'i yıktığı gibi. Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı.

Hoş.10: 15 Ey Beytel, sana da aynısı yapılacak, Kötülüğünün büyüklüğü yüzünden. Tan ağarırken İsrail Kralı büsbütün yok olacak. Tanrı'nın İsrail'e Sevgisi

BÖLÜM 11

Hoş.11: 1 "Çocukluğunda sevdim İsrail'i, Oğlumu Mısır'dan çağırdım.

Hoş.11: 2 Peygamberler İsrail'i çağırdıkça, İsrail uzaklaştı onlardan. Kurban kestiler Baallar'a*, Buhur yaktılar putlara.

Hoş.11: 3 Efrayim'e yürümeyi ben öğrettim, Kollarıma aldım onları. Ama kendilerine şifa verenin ben olduğumu anlamadılar.

Hoş.11: 4 Onları insancıl iplerle, Sevgi bağlarıyla kendime çektim; Boyunduruklarını kaldıran biri gibi oldum, Eğilip yiyeceklerini verdim.

Hoş.11: 5 "Mısır'a dönmeyecekler, Asur kral olacak başlarına, Çünkü bana dönmek istemediler.

Hoş.11: 6 Fırıl fırıl kılıç dönecek kentlerinde, Kapı sürgülerini yok edecek, Tüketecek onları düzenleri yüzünden.

Hoş.11: 7 Halkım benden uzaklaşmaya kararlı. Beni, Yüce Olan'ı çağırsalar bile, Asla yüceltmeyeceğim onları.

Hoş.11: 8 "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? Adma'ya yaptığımı nasıl sana yaparım? Seni nasıl Sevoyim'e çeviririm? Yüreğim değişti içimde, Alevlendi acıma duygularım.

Hoş.11: 9 Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım, Efrayim'i yeniden yok etmeyeceğim. Çünkü ben insan değil, Tanrı'yım, Kutsal Olan'ım aranızda, Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım.

Hoş.11: 10 Aslan gibi kükreyen RAB'bin ardınca yürüyecekler; O kükreyince titreyerek gelecek çocukları batıdan.

Hoş.11: 11 Mısır'dan kuşlar gibi, Asur'dan güvercinler gibi Titreyerek gelecekler. Evlerine oturtacağım onları" Diyor RAB.

İsrail'in Günahı

Hoş.11: 12 Efrayim yalanla, İsrail halkı hileyle çevremi sardı. Yahuda'ysa hâlâ dizginsiz, Tanrı'ya, Kutsal ve Sadık Olan'a karşı.

BÖLÜM 12

Hoş.12: 1 Efrayim rüzgarı güdüyor, Doğu rüzgarının ardına düşüyor bütün gün; Yalanı, zorbalığı artıyor. Asur'la antlaşma yapıyor, Mısır'a zeytinyağı gönderiyor.

Hoş.12: 2 RAB'bin davası var Yahuda'yla, Yakup soyunu izlediği yola göre cezalandıracak, Yaptıklarının karşılığını verecek.

Hoş.12: 3 Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu, Büyüyünce Tanrı'yla güreşti.

Hoş.12: 4-5 Melekle güreşip yendi, Ağladı, kutsanmak istedi. Tanrı'yı Beytel'de buldu, RAB, Her Şeye Egemen Tanrı bizimle orada konuştu, O RAB diye anılır.

Hoş.12: 6 Bu yüzden Tanrın'a dön sen, Sevgiye, adalete sarıl, Sürekli Tanrın'ı bekle.

Hoş.12: 7 Efrayim tüccardır, Hileli terazi kullanır, Aldatmayı sever.

Hoş.12: 8 "Çok zengin oldum" diye böbürlenir, "Varlığa kavuştum, Çok emek çektim, Günah denecek bir suç bulamayacaklar bende."

Hoş.12: 9 "Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrın RAB benim. Bayram günlerindeki gibi, Seni yine çadırlarda oturtacağım.

Hoş.12: 10 Peygamberlere de söyledim, Çok görümler sağladım, Onlar aracılığıyla örnekler verdim."

Hoş.12: 11 Kötülük mü var Gilat'ta? Gerçekten değersiz bir halk! Gilgal'da sığır üstüne sığır kurban ediyorlar, Sunakları sürülmüş tarladaki taş yığınlarını andırıyor.

Hoş.12: 12 Yakup Aram'a kaçtı, İsrail bir karı için kul oldu, Koyun güttü.

Hoş.12: 13 RAB İsrail'i bir peygamber aracılığıyla Mısır'dan çıkardı, Yine bir peygamber korudu onları.

Hoş.12: 14 Ama Efrayim Tanrı'yı aşırı öfkelendirdi. Rab döktükleri kanın hesabını soracak, Aşağılamalarının karşılığını verecek.

Rab İsrail'e Öfkeleniyor

BÖLÜM 13

Hoş.13: 1 Efrayim konuştuğunda herkes titrerdi, Yücelmişti İsrail'de. Ama Baal'a* taparak suç işleyince öldü.

Hoş.13: 2 Şimdi günah üstüne günah işliyorlar, Gümüşlerinden dökme putlar, Akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar, Hepsi de usta işi. Bu insanlar hakkında, "İnsan kurban edenler Buzağıları öpüyor!" diye konuşuluyor.

Hoş.13: 3 Bu yüzden sabah sisine, Erken uçup giden çiye, Harman yerinden savrulan saman çöpüne, Bacadan tüten dumana dönecekler.

Hoş.13: 4 "Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrın RAB benim, Benden başka tanrı tanımayacaksın, Çünkü başka kurtarıcı yoktur.

Hoş.13: 5 Ben sana çölde, Kurak topraklarda göz kulak oldum.

Hoş.13: 6 Otlaklara sahip olunca doydular, Doyunca gurura kapıldılar; Bu yüzden unuttular beni.

Hoş.13: 7 Ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım, Bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım.

Hoş.13: 8 Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi Karşılarına çıkacak, Yüreklerinin zarını yırtacağım, Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim, Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları.

Hoş.13: 9 "Ey İsrail, bana, yardımcına karşı çıkman Yıkıma uğratıyor seni.

Hoş.13: 10 Nerede seni bütün kentlerinde Kurtaracak kralın? Yöneticilerin nerede? Hani, onlar için: 'Bana bir kral ve önderler ver! demiştin.

Hoş.13: 11 Öfkelendiğimde bir kral verdim sana, Gazaba gelince alıp götürdüm onu.

Hoş.13: 12 Efrayim'in suçu birikmiş, Günahı kayda geçmiş.

Hoş.13: 13 Doğum sancıları çeken kadının akılsız oğludur o, Çünkü zamanı geldiğinde, Açık rahimden çıkmıyor.

Hoş.13: 14 "Onları fidyeyle kurtaracağım Ölüler diyarının elinden, Ölümden fidyeyle kurtaracağım. Felaketin nerede, ey ölüm? Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı? Hiç pişmanlık duymayacağım.

Hoş.13: 15 "Kardeşleri arasında serpilip gelişse de, Doğu rüzgarı, çölden esen RAB'bin soluğu üzerine gelecek, Onun kaynağı kuruyacak, Pınarı kesilecek, Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak.

Hoş.13: 16 Samiriye halkı suçunun cezasını çekecek, Çünkü Tanrısı'na başkaldırdı. Kılıçla yıkılacaklar, Yere çalınıp parçalanacak yavruları, Gebe kadınlarının karnı yarılacak."

Hoşea'nın İsrail'e Yalvarışı

BÖLÜM 14

Hoş.14: 1 Tanrın RAB'be dön, ey İsrail, Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.

Hoş.14: 2 Dualarla gidin, RAB'be dönün, O'na, "Bağışla bütün suçlarımızı" deyin, "Lütfet, kabul et bizi, Öyle ki, dudaklarımızın kurbanını*fn* sunalım.D Not 14:2 "Kurban": İbranice "Boğa".

Hoş.14: 3 Asur kurtaramaz bizi, Savaş atlarına binmeyeceğiz. Artık ellerimizle yaptığımıza 'Tanrımız demeyeceğiz, Çünkü öksüz sende merhamet bulur."

Rab İsrail'e Umut Veriyor

Hoş.14: 4 "Onların dönekliğini düzelteceğim, Gönülden seveceğim onları, Çünkü onlara karşı öfkem dindi.

Hoş.14: 5 Çiy gibi olacağım İsrail'e; Zambak gibi çiçek açacak, Lübnan sediri gibi kök salacaklar.

Hoş.14: 6 Dallanıp budaklanacaklar, Görkemleri zeytin ağacını, Kokuları Lübnan sedirini andıracak.

Hoş.14: 7 Yine insanlar oturacak gölgesinde; Buğday gibi gelişecek, Asma gibi serpilecekler; Lübnan şarabı kadar ün kazanacaklar.

Hoş.14: 8 Ey Efrayim, artık ne işim var putlarla? Yanıtlayacak, seninle ilgileneceğim. Yeşil çam gibiyim ben, Senin verimliliğin benden kaynaklanıyor."

Hoş.14: 9 Bilge kişi kavrasın bunları, Anlayan anlasın. Çünkü RAB'bin yolları adildir; Bu yollarda yürür doğrular, Ama başkaldıranlar bu yollarda sendeler.