ESTER

Ahaşveroş'un Şölenleri

BÖLÜM 1

Est.1: 1 Ahaşveroş*fa* Hoddu'dan Kûş'a*fb* uzanan bölgedeki yüz yirmiyedi ilin kralıydı.D Not 1:1 "Ahaşveroş": Kserkses diye de bilinir. 1:1 "Hoddu'dan Kûş'a": Bugünkü Pakistan'dan Sudan'a.

Est.1: 2 O sırada ülkeyi Sus Kalesi'ndeki tahtından yönetiyordu.

Est.1: 3 Krallığının üçüncü yılında bütün önderlerinin vegörevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordukomutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı.

Est.1: 4 Ahaşveroş tam yüz seksen gün süren şenliklerle krallığınınsonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi.

Est.1: 5 Bunun ardından, sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan,Sus Kalesi'nde bulunan bütün halka yedi gün süren bir şölen verdi.

Est.1: 6 Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyazrenkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivertkumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlardöşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti.

Est.1: 7 Sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimdebol bol ve her biri değişik altın kupalar içinde sunuluyordu.

Est.1: 8 Kralın buyruğu uyarınca, konuklar içki içmeye zorlanmadı.Kral saray hizmetkârlarına konukların dileklerini yerinegetirmeleri için buyruk vermişti.

Kraliçe Vaşti'nin Tacını Yitirmesi

Est.1: 9 O sırada Kraliçe Vaşti de Kral Ahaşveroş'un sarayındakikadınlara bir şölen veriyordu.

Est.1: 10-11 Yedinci gün, şarabın etkisiyle keyiflenen KralAhaşveroş, hizmetindeki yedi haremağasına -Mehuman, Bizta,Harvona, Bigta, Avagta, Zetar ve Karkas'a- Kraliçe Vaşti'yibaşında tacıyla huzuruna getirmelerini buyurdu. Kraliçe Vaştigüzeldi. Kral halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunugöstermek istiyordu.

Est.1: 12 Ama Kraliçe Vaşti haremağalarının kraldan getirdiği buyruğureddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkesinden küplere bindi.

Est.1: 13 Kral yasaları*fc* bilen bilge kişilerle görüştü. Çünkükralın, yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi.D Not 1:13 "Yasaları": İbranice "Zamanları".

Est.1: 14 Kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş,Meres, Marsena ve Memukan onunla yüzyüze görüşebiliyorlardı. Persve Med İmparatorluğu'nun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi.

Est.1: 15 Kral Ahaşveroş onlara, "Kralın haremağaları aracılığıylagönderdiği buyruğa uymayan Kraliçe Vaşti'ye yasaya göre ne yapmalı?" diye sordu.

Est.1: 16 Memukan, kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi:"Kraliçe Vaşti yalnız krala karşı değil, bütün önderlere vekralın bütün illerindeki halklara karşı suç işledi.

Est.1: 17 Bütün kadınlar, kraliçenin davranışıyla ilgili haberiduyunca, 'Kral Ahaşveroş Kraliçe Vaşti'nin huzuruna getirilmesinibuyurdu, ama kraliçe gitmedi' diyerek kocalarını küçümsemeyebaşlayacaklar.

Est.1: 18 Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylukadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Buda alabildiğine kadınların küçümsemesine, erkeklerin deöfkelenmesine yol açacak.

Est.1: 19 Kral uygun görüyorsa ferman çıkarsın; bu ferman Persler'leMedler'in değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti birdaha Kral Ahaşveroş'un huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyibirini kraliçeliğe seçsin.

Est.1: 20 Kralın fermanı büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca,ister soylu ister halktan olsun, bütün kadınlar kocalarına saygıgösterecektir."

Est.1: 21 Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral,Memukan'ın önerisine uyarak,

Est.1: 22 krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ilekendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Hererkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı.

Ester Kraliçe Oluyor

BÖLÜM 2

Est.2: 1 Bu olaylardan sonra öfkesi dinen Kral Ahaşveroş, Vaşti'yi,yaptıklarını ve ona karşı alınan kararı anımsadı.

Est.2: 2 Kralın özel hizmetkârları, "Kral için genç, güzel, eldeğmemiş kızlar aransın" dediler,

Est.2: 3 "Kral, egemen olduğu bütün illerde görevliler atasın. Bugörevliler bütün genç, güzel, el değmemiş kızları toplayıp SusKalesi'ndeki hareme getirsinler, kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegay'a teslim etsinler. Güzelleşmeleri için ne gerekiyorsa verilsin.

Est.2: 4 Sonunda kralın hoşuna giden kız, Vaşti'nin yerine kraliçeolsun." Kral bu öneriyi beğendi ve söyleneni yaptı.

Est.2: 5 Sus Kalesi'nde Mordekay adında bir Yahudi vardı. Benyaminoymağından olan Mordekay, Kiş oğlu Şimi oğlu Yair'in oğluydu.

Est.2: 6 Kiş, Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yahuda Kralı Yehoyakin ilebirlikte Yeruşalim'den sürgün ettiği kişilerden biriydi.

Est.2: 7 Mordekay'ın Hadassa adında bir amca kızı vardı. Annesiylebabasını yitiren Hadassa'yı Mordekay evlat edinip büyütmüştü.Hadassa'nın öbür adı Ester'di; endamı ve yüzü güzeldi.

Est.2: 8 Kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıdagenç kız Sus Kalesi'ne getirilip harem sorumlusu Hegay'a teslimedildi. Saraya getirilen kızlar arasında Ester de vardı.

Est.2: 9 Hegay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyibiçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı;ayrıca kralın sarayından seçilen yedi hizmetçiyi buyruğuna verdi.Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi.

Est.2: 10 Ester halkını da, soyunu da açıklamadı. Çünkü Mordekaybunları açıklamasını yasaklamıştı.

Est.2: 11 Mordekay, Ester'in nasıl olduğunu ve ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün haremin avlusunun önünde gezinip dururdu.

Est.2: 12 Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ahaşveroş'un huzurunaçıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca, önce on iki aysüren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. Altı ay süreyleher kıza mür* yağı sürülüyor, altı ay da kremler, losyonlar uygulanıyordu.

Est.2: 13 Kralın yanına girme sırası gelen genç kız, haremden heristediğini alıp birlikte saraya götürürdü.

Est.2: 14 Akşam kralın yanına giren kız, ertesi sabah ikinci hareme,cariyelerden sorumlu haremağası Şaaşgaz'ın yönetimindeki haremedönerdi. Yalnız kralın beğendiği, adıyla çağırdığı kız yenidenonun yanına girebilirdi.

Est.2: 15 Kralın yanına girme sırası Mordekay'ın evlat edindiğiEster'e -Mordekay'ın amcası Avihayil'in kızına- gelince, Ester,kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegay'ın kendisineönerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesinbeğenisini kazandı.

Est.2: 16 Ahaşveroş'un krallığının yedinci yılında, Tevet diyeadlandırılan onuncu ayda*, Ester saraya, kralın yanına götürüldü.

Est.2: 17 Kral Ester'i öbür kızlardan daha çok sevdi, en çok ondanhoşlandı, en çok ona ayrıcalık tanıdı. Kraliçelik tacını onagiydirip Vaşti'nin yerine kraliçe yaptı.

Est.2: 18 Ardından Ester'in onuruna büyük bir şölen verdi. Bu şölendebütün önderler ve görevliler hazır bulundu. Kral bütün illerdebayram ilan etti ve krallara yaraşır cömertlikle armağanlar dağıttı.

Mordekay Kralın Hayatını Kurtarıyor

Est.2: 19 Kızlar ikinci kez toplandıklarında Mordekay, kralın kapıgörevlilerinden biri olmuştu.

Est.2: 20 Ester, Mordekay'ın verdiği buyruk uyarınca, soyunu vehalkını henüz açıklamamıştı; kendisini büyüttüğü günlerde olduğugibi, Mordekay'ın sözünü dinlemeye devam etti.

Est.2: 21 Mordekay kralın kapı görevlisiyken, kapı nöbetçilerindenikisi, Bigtan ve Tereş, Kral Ahaşveroş'a öfkelendiler; onuöldürmek için fırsat kollamaya başladılar.

Est.2: 22 Durumu öğrenen Mordekay bunu Kraliçe Ester'e iletti; o daMordekay adına krala bildirdi.

Est.2: 23 Durum araştırıldı; doğru olduğu anlaşılınca da iki adamdarağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi.

Haman'ın Kötü Tasarıları

BÖLÜM 3

Est.3: 1 Bu olaylardan sonra Kral Ahaşveroş, Agaklı Hammedata'nınoğlu Haman'ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütünönderlerden daha yetkili kıldı.

Est.3: 2 Kralın buyruğu üzerine saray kapısında çalışan herkesHaman'ın önünde eğilip yere kapanırdı. Ama Mordekay ne eğildi,ne de yere kapandı.

Est.3: 3 Kralın kapı görevlileri Mordekay'a, "Kralın buyruğuna nedenkarşı geliyorsun?" diye sordular.

Est.3: 4 Görevliler ona bu soruyu her gün sordularsa da Mordekayonlara kulak asmadı. Bunun üzerine durumu Haman'a bildirdiler.Çünkü Mordekay onlara kendisinin Yahudi olduğunu söylemişti veböyle davranmaya devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlardı.

Est.3: 5 Haman, Mordekay'ın eğilip yere kapanmadığını görünce öfkedenkudurdu.

Est.3: 6 Yalnız onu öldürmeyi düşünmekle kalmadı, onun hangi halktangeldiğini bildiği için bütün halkını, Ahaşveroş'un egemenliğindeyaşayan bütün Yahudiler'i ortadan kaldırmaya karar verdi.

Est.3: 7 Bu işe en uygun ayı ve günü belirlemek için Ahaşveroş'unkrallığının on ikinci yılında, birinci ay* olan Nisan*fç* ayındaHaman'ın önünde pur, yani kura çekildi. Kura, on ikinci ay olanAdar ayına düştü.D Not 3:7 "Nisan" ayı o dönemde Mart sonuyla Nisan başlangıcını kapsardı.

Est.3: 8 Haman Kral Ahaşveroş'a şöyle dedi: "Krallığının bütünillerinde, öbür halkların arasına dağılmış, onlardan ayrı yaşayanbir halk var. Yasaları bütün öbür halklarınkinden farklı;kendileri de kralın yasalarına uymazlar. Onları kendi hallerinebırakmak kralın çıkarlarına uygun düşmez.

Est.3: 9 Kral uygun görüyorsa, yok edilmeleri için yazılı bir buyrukverilsin. Ben de hazineye ödenmek üzere kralın memurlarına on bintalant*fd* gümüş vereceğim."D Not 3:9 "On bin talant": Yaklaşık 345 ton.

Est.3: 10 Bunun üzerine kral mühür yüzüğünü parmağından çıkartıpAgaklı Hammedata'nın oğlu Yahudi düşmanı Haman'a verdi.

Est.3: 11 Ona, "Para sende kalsın; o halka da ne istersen yap" dedi. Est.3: 12 Birinci ayın on üçüncü günü kralın yazmanları çağrıldı veHaman'ın buyruğu her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendidiliyle yazılarak satraplara*, il valilerine ve bütün halkönderlerine gönderildi. Buyruk Kral Ahaşveroş'un adını veyüzüğünün mührünü taşıyordu.

Est.3: 13 Krallığın bütün illerine ulaklar aracılığıyla mektuplargönderildi. Bu mektuplar, on ikinci ay olan Adar ayının on üçüncügünü, genç, yaşlı, kadın, çocuk, bütün Yahudiler'in bir gündeöldürülüp yok edilmesini, kökünün kurutulup mal mülklerinin deyağmalanmasını buyuruyordu.

Est.3: 14 Bu fermanın metni her ilde yasa olarak duyurulacak ve bütünhalklara bildirilecekti. Öyle ki, herkes belirlenen gün için hazır olsun.

Est.3: 15 Ulaklar kralın buyruğuyla hemen yola çıktılar. Ferman SusKalesi'nde de duyuruldu. Sus halkı şaşkınlık içindeyken kral ileHaman oturmuş içki içiyorlardı.

Mordekay Ester'den Yardım İstiyor

BÖLÜM 4

Est.4: 1 Mordekay olup bitenleri öğrenince giysilerini yırttı, çulasarınıp başından aşağı kül döktü, yüksek sesle ve acıyla feryatederek kent merkezine geldi.

Est.4: 2 Varıp sarayın kapısında durdu. Çünkü çula sarınmış hiç kimsebu kapıdan içeri giremezdi.

Est.4: 3 Kralın buyruğunun ve fermanının ulaştığı her ilde Yahudilerbüyük yas tuttular, ağlayıp feryat ettiler, oruç* tuttular.Birçoğu da çula sarınıp kül içinde yattı.

Est.4: 4 Hizmetçileriyle haremağaları gelip Mordekay'ın durumunuanlatınca, Kraliçe Ester çok sarsıldı. Çulunu çıkartıp giyinmesiiçin Mordekay'a giysiler gönderdi, ama Mordekay bunları kabul etmedi.

Est.4: 5 Bunun üzerine Ester kralın kendi hizmetine atadığıharemağalarından biri olan Hatak'ı çağırttı; Mordekay'dan ne olupbittiğini ve nedenini öğrenmesini buyurdu.

Est.4: 6 Hatak saray kapısının açıldığı kent meydanına, Mordekay'ınyanına gitti.

Est.4: 7 Mordekay başına gelen her şeyi ona anlattı. Yahudiler'in yokedilmesi için Haman'ın saray hazinesine vaat ettiği paranınmiktarını bile tam tamına ona bildirdi.

Est.4: 8 Ester'e gösterip açıklaması için Sus'ta yayımlanan,Yahudiler'in kökünün kurutulmasını isteyen fermanın bir kopyasınıda ona verdi. Ester'in krala çıkmasını, ondan merhamet dileyipkendi halkı için yalvarmasını istedi.

Est.4: 9 Hatak geri dönüp Mordekay'ın söylediklerini Ester'ebildirdi.

Est.4: 10 Ester Mordekay'a şu haberi götürmesini buyurdu:

Est.4: 11 "Kralın bütün adamları ve illerinde yaşayan halk biliyorki, çağrılmadan sarayın iç avlusuna girip kralın yanına yaklaşanher erkek ya da kadın için tek bir ceza vardır. Kral altınasasını uzatıp canlarını bağışlamadıkça bu kişiler ölümeçarptırılır. Ben de otuz gündür kralın huzuruna çağrılmış değilim."

Est.4: 12 Ester'in bu sözleri kendisine iletilince,

Est.4: 13 Mordekay ona şu yanıtı götürmelerini istedi: "Saraydayaşadığın için bütün Yahudiler içinde kurtulacak tek kişinin senolacağını sanma.

Est.4: 14 Şu anda susarsan, Yahudiler'e yardım ve kurtuluş başkayerden gelecektir; ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız.Kim bilir, belki de böyle bir gün için kraliçe oldun."

Est.4: 15 Bunun üzerine Ester Mordekay'a şu yanıtı gönderdi:

Est.4: 16 "Git, Sus'taki bütün Yahudiler'i topla; benim için oruç tutun; üç gün, üç gece hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından, kurala aykırı olduğu halde kralın huzuruna çıkacağım; ölürsemölürüm."

Est.4: 17 Mordekay oradan ayrıldı ve Ester'in söylediği her şeyi yaptı.

Ester Dileğini Krala Bildiriyor

BÖLÜM 5

Est.5: 1 Üçüncü gün Ester kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın içavlusunda, taht odasının önünde durdu. Kral bu odanın girişkapısının karşısındaki tahtında oturuyordu.

Est.5: 2 Avluda bekleyen Kraliçe Ester'i görünce onu hoşgörüylekarşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıpasanın ucuna dokundu.

Est.5: 3 Kral ona, "Ne istiyorsun Kraliçe Ester, dileğin ne?" diyesordu. "Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir."

Est.5: 4 Ester, "Kral uygun görüyorsa, bugün kendisi için vereceğimşölene Haman'la birlikte gelsin" diye karşılık verdi.

Est.5: 5 Kral adamlarına, "Ester'in isteğini yerine getirmek içinHaman'ı hemen çağırın" dedi.Böylece kralla Haman Ester'in verdiği şölene gittiler.

Est.5: 6 Şarap içerlerken kral yine Ester'e sordu: "Söyle, neistiyorsun? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığınyarısını bile istesen sana bağışlanacak."

Est.5: 7 Ester, "İsteğim ve dileğim şu" diye yanıtladı,

Est.5: 8 "Kral benden hoşnutsa, istediğimi vermek, dileğimi yerinegetirmek istiyorsa, kral ve Haman yarın kendileri için vereceğimşölene gelsinler, o zaman kralın sorusunu yanıtlarım."

Haman'ın Öfkesi

Est.5: 9 Haman o gün şölenden mutlu ve sevinçli ayrıldı. AmaMordekay'ı sarayın kapısında görünce ve onun ayağa kalkmadığını,kendisine saygı göstermediğini farkedince öfkeden kudurdu.

Est.5: 10 Yine de kendini tuttu ve evine gitti.Sonra dostlarını ve eşi Zereş'i çağırttı.

Est.5: 11 Onlara sonsuz zenginliğinden, çok sayıdaki oğullarından,kralın, kendisini nasıl onurlandırdığından, öbür önderlerindenve görevlilerinden üstün tuttuğundan söz etti.

Est.5: 12 "Üstelik, Kraliçe Ester, verdiği şölene kralın yanısırayalnız beni çağırdı" diye ekledi, "Yarınki şölene de krallabirlikte beni davet etti.

Est.5: 13 Ne var ki, o Yahudi Mordekay'ı sarayın kapısında otururkengördükçe bunlardan hiçbirinin gözümde değeri kalmıyor."

Est.5: 14 Karısı Zereş ve bütün dostları Haman'a şöyle dediler: "Elliarşın*fe* yüksekliğinde bir darağacı kurulsun. Sabah oluncakraldan Mordekay'ı oraya astırmasını iste. Sonra da sevinç içinde kralla birlikte şölene gidersin." Haman öneriyi beğendi ve darağacını hemen kurdurdu.D Not 5:14 "Elli arşın": Yaklaşık 23 m.

Mordekay'ın Onurlandırılması

BÖLÜM 6

Est.6: 1 O gece kralın uykusu kaçtı; tarih kayıtlarının getirilipkendisine okunmasını buyurdu.

Est.6: 2 Kayıtlar Kral Ahaşveroş'u öldürmeyi tasarlamış olan ikigörevliden söz ediyordu. Kapı nöbetçisi olarak görev yapmış olanBigtan ve Tereş adındaki bu iki adamı Mordekay ele vermişti.

Est.6: 3 Kral, "Bu yaptıklarından dolayı Mordekay nasılonurlandırıldı, ona ne ödül verildi?" diye sordu.Hizmetkârlar, "Onun için hiçbir şey yapılmadı" diye yanıtladılar.

Est.6: 4 Kral, "Avluda kim var?" diye sordu. O sırada Haman sarayındış avlusuna yeni girmişti. Kraldan, hazırlattığı darağacınaMordekay'ın asılmasını isteyecekti.

Est.6: 5 Hizmetkârlar krala, "Haman avluda bekliyor" dediler.Kral, "Buraya gelsin" dedi.

Est.6: 6-8 Haman içeri girince kral ona, "Kralın onurlandırmakistediği biri için ne yapılmalı?" diye sordu. "Kral benden başka kimi onurlandırmak isteyebilir ki?" diye düşünen Haman şu yanıtı verdi: "Kral onurlandırmak istediği kişiiçin kendi giydiği bir kral giysisini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirtir,

Est.6: 9 giysiyi ve atı en üst yöneticilerinden birine verir; o dakralın onurlandırmak istediği kişiyi giydirip atın üstünde kentmeydanında gezdirir. Önden giderek, 'Kralın onurlandırmakistediği kişiye böyle davranılır' diye bağırır."

Est.6: 10 Kral Haman'a, "Hemen git" dedi, "Giysiyle atı al vesöylediklerini kralın kapı görevlisi Yahudi Mordekay için yap.Söylediklerinin hiçbirinde kusur etme."

Est.6: 11 Böylece Haman giysiyi ve atı aldı, Mordekay'ı giydirip atınüstünde kent meydanında gezdirmeye başladı. Önden giderek,"Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır" diye bağırıyordu.

Est.6: 12 Sonra Mordekay saray kapısına döndü. Haman ise utanç içindebaşını örterek çabucak evine gitti.

Est.6: 13 Başına gelenleri karısı Zereş'e ve bütün dostlarınaanlattı. Karısı Zereş ve danışmanları ona şöyle dediler: "Önündegerilemeye başladığın Mordekay Yahudi soyundansa, ona gücünyetmeyecek, önünde yok olup gideceksin."

Est.6: 14 Onlar daha konuşurken, kralın haremağaları gelip Haman'ıapar topar Ester'in vereceği şölene götürdüler.

Haman'ın Ölümü

BÖLÜM 7

Est.7: 1 Böylece kral ve Haman, Kraliçe Ester'in şölenine gittiler.

Est.7: 2 O gün şarap içerlerken kral Ester'e yine sordu: "İsteğinnedir, Kraliçe Ester? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir?Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak."

Est.7: 3 Kraliçe Ester şöyle yanıtladı: "Ey kralım, eğer bendenhoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim canımı bağışlaman, dileğimde halkımı esirgemendir.

Est.7: 4 Çünkü ben ve halkım öldürülüp yok edilmek, yeryüzündensilinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye olarak satılmışolsaydık sesimi çıkartmazdım; böyle bir sorun için kralı rahatsızetmek uygun olmazdı."

Est.7: 5 Kral Ahaşveroş Kraliçe Ester'e, "Böyle bir şeyi yapmayacüret eden kim, nerede bu adam?" diye sordu.

Est.7: 6 Ester, "Düşmanımız, hasmımız, işte bu kötü Haman'dır!" dedi.Haman kralla kraliçenin önünde dehşete kapıldı.

Est.7: 7 Kral öfkeyle içki masasından kalkıp sarayın bahçesine çıktı.Haman ise Kraliçe Ester'den canını bağışlamasını istemek içiniçerde kaldı. Çünkü kralın kendisini yok etmeye kararlı olduğunu anlamıştı.

Est.7: 8 Kral sarayın bahçesinden şölen salonuna dönünce, Haman'ıEster'in uzandığı sedire kapanmış olarak gördü ve, "Bu adamsarayda, gözümün önünde kraliçeye bile el uzatmaya mı kalkıyor?"diye bağırdı. Kral sözlerini bitirir bitirmez Haman'ın yüzünü örttüler.

Est.7: 9 Krala hizmet eden haremağalarından biri olan Harvona şöylededi: "Bakın, kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordekay içinHaman'ın hazırlattığı elli arşın*ff* yüksekliğindeki darağacıHaman'ın evinin önünde hazır duruyor."Kral, "Haman o darağacına asılsın!" diye buyurdu.D Not 7:9 "Elli arşın": Yaklaşık 23 m.

Est.7: 10 Böylece Haman Mordekay için hazırlattığı darağacına asıldı;kralın öfkesi de yatıştı.

Yahudiler Kurtuluyor

BÖLÜM 8

Est.8: 1 O gün Kral Ahaşveroş Yahudi düşmanı Haman'ın malını mülkünüKraliçe Ester'e verdi. Ester'in Mordekay'a yakınlığını açıklamasıüzerine Mordekay kralın huzuruna kabul edildi.

Est.8: 2 Kral, Haman'dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağındançıkarıp Mordekay'a verdi. Ester de onu Haman'ın malının mülkününyöneticisi atadı.

Est.8: 3 Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarınakapandı. Agaklı Haman'ın Yahudiler'e karşı kurduğu düzene ve kötütasarıya engel olması için yalvardı.

Est.8: 4 Kral altın asasını Ester'e doğru uzatınca Ester ayağa kalkıpkralın önünde durdu

Est.8: 5 ve şöyle dedi: "Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa,benden hoşlanıyorsa ve dileğimi uygun buluyorsa, Agaklı Hammedataoğlu Haman'ın krallığın bütün illerinde yaşayan Yahudiler'in yokedilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın.

Est.8: 6 Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım?Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım?"

Est.8: 7 Kral Ahaşveroş, Kraliçe Ester'e ve Yahudi Mordekay'a,"Bakın" dedi, "Haman'ın malını mülkünü Ester'e verdim veYahudiler'i yok etmeyi tasarladığı için Haman'ı darağacına astırdım.

Est.8: 8 Ama kral adına yazılmış ve onun yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyıkimse geçersiz kılamaz. Bunun için, uygun gördüğünüz biçimde kral adına Yahudi sorunu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin."

Est.8: 9 Bunun üzerine üçüncü ay* olan Sivan ayının yirmi üçüncü günükralın yazmanları çağrıldı. Mordekay'ın buyurduğu her şey,Hoddu'dan Kûş'a*fx* dek uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ildeyaşayan Yahudiler'e, satraplara*, vali ve önderlere yazıldı. Heril için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı.Yahudiler'e de kendi alfabelerinde ve kendi dillerinde yazıldı.D Not 8:9 "Hoddu'dan Kûş'a": Bugünkü Pakistan'dan Sudan'a.

Est.8: 10 Mordekay Kral Ahaşveroş adına yazdırdığı mektupları kralınyüzüğüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzereyetiştirilen atlara binmiş ulaklarla her yere gönderdi.

Est.8: 11 Kral mektuplarda Yahudiler'e bütün kentlerde toplanma vekendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine,çocuklarına ve kadınlarına saldırabilecek herhangi bir düşmanhalkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu.

Est.8: 12 Bu izin Kral Ahaşveroş'un bütün illerinde tek bir gün -onikinci ayın, yani Adar ayının on üçüncü günü- geçerli olacaktı.

Est.8: 13 Bütün halklara duyurulan bu fermanın metni her ilde yasayerine geçecekti. Böylece Yahudiler belirlenen gün düşmanlarındanöç almaya hazır olacaklardı.

Est.8: 14 Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar, kralın buyruğunauyarak hemen dörtnala yola koyuldular. Ferman Sus Kalesi'nde de okundu.

Est.8: 15 Mordekay, lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle, başındabüyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden mor bir pelerinlekralın huzurundan ayrıldı. Sus Kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı.

Est.8: 16 Yahudiler için aydınlık ve sevinç, mutluluk ve onur dolugünler başlamıştı.

Est.8: 17 Kralın buyruğu ve fermanı ulaştığı her ilde ve her kentteYahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenlerdüzenlendi, bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çoksayıda kişi Yahudi oldu; çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı.

Yahudiler'in Zaferi

BÖLÜM 9

Est.9: 1 Kralın buyruğu ve fermanı, on ikinci ay* olan Adar ayınınon üçüncü günü yerine getirilecekti. Yahudi düşmanları o günYahudiler'i alt etmeyi ummuşlardı, ama tam tersi oldu; Yahudilerkendilerinden nefret edenleri alt ettiler.

Est.9: 2 Yahudiler kendilerini yok etmeyi tasarlayanlara saldırmaküzere Kral Ahaşveroş'un bütün illerindeki kentlerde bir arayageldiler. Hiç kimse onlara karşı koyamadı. Çünkü Yahudi korkusubütün halkları sarmıştı.

Est.9: 3 İl önderleri, satraplar*, valiler ve kralın memurları,Mordekay'dan korktukları için Yahudiler'i desteklediler.

Est.9: 4 Mordekay sarayda güçlü biriydi artık; ünü bütün illereulaşmıştı. Gücü gittikçe artıyordu.

Est.9: 5 Yahudiler bütün düşmanlarını kılıçtan geçirdiler,öldürdüler, yok ettiler. Kendilerinden nefret edenlere dilediklerini yaptılar.

Est.9: 6 Sus Kalesi'nde beş yüz kişiyi öldürüp yok ettiler.

Est.9: 7-10 Yahudi düşmanı Hammedata oğlu Haman'ın on oğlunu-Parşandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalya, Aridata, Parmaşta,Arisay, Ariday ve Vayzata'yı- öldürdüler. Ama yağmaya girişmediler.

Est.9: 11 Sus Kalesi'nde öldürülenlerin sayısı aynı gün krala bildirildi.

Est.9: 12 O da Kraliçe Ester'e, "Yahudiler Sus Kalesi'nde Haman'ınon oğlu dahil beş yüz kişiyi öldürüp yok etmişler" dedi, "Kimbilir, öbür illerimde neler yapmışlardır? İstediğin nedir, sanavereyim; başka dileğin var mı, yerine getirilecektir."

Est.9: 13 Ester, "Eğer kral uygun görüyorsa, Sus'taki Yahudilerbugünkü fermanını yarın da uygulasınlar" dedi, "Haman'ın onoğlunun cesetleri de darağacına asılsın."

Est.9: 14 Kral bu isteklerin yerine getirilmesini buyurdu. Sus'taferman çıkarıldı ve Haman'ın on oğlu asıldı.

Est.9: 15 Sus'taki Yahudiler Adar ayının on dördüncü günü yenidentoplanarak kentte üç yüz kişi daha öldürdüler; ama yağmaya girişmediler.

Est.9: 16 Krallığın illerinde yaşayan öbür Yahudiler de canlarınıkorumak ve düşmanlarından kurtulmak için bir araya geldiler.Kendilerinden nefret edenlerden yetmiş beş bin kişiyi öldürdüler,ama yağmaya girişmediler.


Est.9: 17 Bütün bunlar Adar ayının on üçüncü günü oldu. Yahudiler ondördüncü gün dinlendiler ve o günü şölen ve eğlence günü ilan ettiler.

Purim Kutlamaları

Est.9: 18 Sus'taki Yahudiler ise kendilerini savunmak için on üçüncüve on dördüncü günler bir araya geldiler. On beşinci gün dedinlendiler. O günü şölen ve eğlence günü ilan ettiler.

Est.9: 19 Taşradaki kentlerde yaşayan Yahudiler işte bu nedenle Adarayının* on dördüncü gününü şölen ve eğlence günü olarak kutlarlarve birbirlerine yemek sunarlar.

Est.9: 20 Mordekay bu olayları kayda geçirdi. Ardından KralAhaşveroş'un uzak, yakın bütün illerinde yaşayan Yahudiler'emektuplar gönderdi.

Est.9: 21 Her yıl Adar ayının on dördüncü ve on beşinci günlerinikutlamalarını buyurdu.

Est.9: 22 Çünkü o günler, Yahudiler'in düşmanlarından kurtulduğugünlerdir. O ay kederlerinin sevince, yaslarının mutluluğadönüştüğü aydır. Mordekay o günlerde şölenler düzenleyipeğlenmelerini, birbirlerine yemek sunmalarını, yoksullaraarmağanlar vermelerini buyurdu.

Est.9: 23 Böylece Yahudiler, Mordekay'ın buyruğunu kabul ederekbaşlattıkları kutlamaları sürdürdüler.

Est.9: 24 Çünkü bütün Yahudiler'in düşmanı Agaklı Hammedata oğluHaman onları yok etmek için düzen kurmuştu. Onları ezip yok etmekiçin pur, yani kura çekmişti.

Est.9: 25 Ama kral durumu öğrenince, Haman'ın Yahudiler'e karşıkurduğu düzen geri tepti; kral, Haman'ın ve oğullarınındarağacına asılmaları için yazılı buyruklar verdi.

Est.9: 26-27 Pur sözcüğünden ötürü bu günlere Purim*fg* adı verildi.Böylece Yahudiler, Mordekay'ın mektubunda yazılı olanlardan,görüp geçirdiklerinden ve başlarına gelenlerden ötürü bu iki günübuyrulduğu biçimde ve günlerde her yıl kutlamayı kabul ettiler.Bu gelenek kendileri için, soylarından olanlar ve onlara katılanherkes için geçerli olacaktı. D Not 9:26-27 "Purim": "Kuralar" anlamına gelir.

Est.9: 28 Böylece bu günler her ilde, her kentte ve her ailedekuşaktan kuşağa anımsanacak ve kutlanacaktı. Purim günleriYahudiler için son bulmayacak ve bu günlerin anısı kuşaklar boyu sürecekti.

Est.9: 29 Avihayil'in kızı Kraliçe Ester ve Yahudi Mordekay Purim'leilgili bu ikinci mektubu tam yetkiyle yazıp uygulamaya koydular.

Est.9: 30 Mordekay, Ahaşveroş'un egemenliği altındaki yüz yirmi yediilde yaşayan Yahudiler'e esenlik ve güvenlik dilekleriyle dolumektuplar gönderdi.

Est.9: 31 Kraliçe Ester'le birlikte daha önce kararlaştırdıklarıgibi, Purim günlerini belirlenen tarihte kutlamalarınıbuyuruyordu. Bu kutlamalara kendilerinin de, soylarındangelenlerin de katılmalarını, oruç* tutmada ve ağıt yakmadabelirlenen kurallara uymalarını istedi.

Est.9: 32 Purim'e ilişkin bu düzenlemeler Ester'in buyruğuylaonaylandı ve kayda geçirildi.

Ahaşveroş ve Mordekay'a Övgü

BÖLÜM 10

Est.10: 1 Kral Ahaşveroş ülkeyi en uzak kıyılarına dek haraca bağlamıştı.

Est.10: 2 Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordekay'ı her bakımdan nasılonurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazılıdır.

Est.10: 3 Yahudi Mordekay, Kral Ahaşveroş'tan sonra ikinci adam olmuştu. Yahudi soydaşları arasında saygı gören ve çoğunluk tarafından sevilen biriydi. Çünkü halkının iyiliğini düşünüyor, bütün soydaşlarının esenliği için çaba gösteriyordu.