NEHEMYA

Nehemya'nın Duası

BÖLÜM 1

Neh.1: 1 Hakalya oğlu Nehemya'nın anlattıkları:Pers Kralı Artahşasta'nın krallığının yirminci yılı, Kislevayında* Sus Kalesi'ndeydim.

Neh.1: 2 Kardeşlerimden Hanani ve bazı Yahudalılar yanıma geldi.Onlara sürgünden kurtulup sağ kalan Yahudiler'i ve Yeruşalim'indurumunu sordum.

Neh.1: 3 "Sürgünden kurtulup Yahuda İli'ne dönenler büyük sıkıntı veutanç içinde" diye karşılık verdiler, "Üstelik Yeruşalim surlarıyıkılmış, kapıları yakılmış."

Neh.1: 4 Bunları duyunca oturup ağladım, günlerce yas tuttum. Oruç*tutup Göklerin Tanrısı'na dua ettim:

Neh.1: 5 "Ey Göklerin Tanrısı RAB! Yüce ve görkemli Tanrı! Senisevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın.

Neh.1: 6 Ya RAB, halimi gör, gece gündüz kulların İsrail halkı içinettiğim duaya kulak ver. İtiraf ediyorum, İsrail halkı günahişledi, ben ve atalarım günah işledik.

Neh.1: 7 Sana çok kötülük yaptık. Kulun Musa'ya verdiğin buyruklara,kurallara, ilkelere uymadık.

Neh.1: 8 "Kulun Musa'ya söylediklerini anımsa. Dedin ki, `Eğer banaihanet ederseniz, sizi ulusların arasına dağıtacağım.

Neh.1: 9 Ama bana döner, buyruklarımı özenle yerine getirirseniz,dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile sizleri toplayıpseçtiğim yere, bulunacağım yere getireceğim.'

Neh.1: 10 "Onlar senin kulların, kendi halkındır. Yüce kudretin vegüçlü elinle onları kurtardın.

Neh.1: 11 Ya Rab, bu kulunun, adını yüceltmekten sevinç duyan öbürkullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralınönerimi kabul etmesini sağla."O günlerde kralın sakisiydim.

Nehemya Yeruşalim'e Gidiyor

BÖLÜM 2

Neh.2: 1 Kral Artahşasta'nın*fa* krallığının yirminci yılı, Nisan*fb*ayıydı. Krala getirilen şarabı alıp kendisine sundum. O günekadar beni hiç üzgün görmemişti.D Not 2:1 "Artahşasta": Artakserkses diye de bilinir. 2:1 "Nisan" ayı o dönemde Mart sonuyla Nisan başlangıcını kapsardı.

Neh.2: 2 Bu yüzden, "Neden böyle üzgün görünüyorsun?" diye sordu,"Hasta olmadığına göre, bir derdin olmalı." Çok korktum.

Neh.2: 3 Krala, "Tanrı sana uzun ömürler versin" dedim, "Atalarımıngömüldüğü kent yıkıldı, kapıları yakıldı. Nasıl üzülmem?"

Neh.2: 4-5 Kral, "Dileğin ne?" diye sordu.Göklerin Tanrısı'na dua edip krala şöyle dedim: "Eğer uygungörüyorsan, benden hoşnut kaldınsa, lütfen beni Yahuda'ya,atalarımın gömüldüğü kente gönder; kenti onarayım."

Neh.2: 6 Kral kraliçeyle birlikte oturuyordu. "Yolculuğun ne kadarsürer?" diye sordu, "Ne zaman dönersin?" Böylece kral dileğimiuygun buldu ve beni göndermeyi kabul etti. Ona ne zamandöneceğimi söyledim.

Neh.2: 7 Sonra şöyle dedim: "Uygun görüyorsan, Yahuda'ya varmamısağlamaları için, Fırat'ın batı yakasındaki valilere birer mektup yazılsın.

Neh.2: 8 Bir de kralın orman sorumlusu Asaf'a bir mektup götürmekistiyorum. Tapınağın yanındaki kalenin kapıları, kent surları veoturacağım evin yapımı için bana kereste versin." Tanrım banadestek olduğu için kral dileklerimi yerine getirdi.

Neh.2: 9 Fırat'ın batı yakasındaki valilere gidip kralın mektuplarınıverdim. Kral benimle birlikte komutanlar ve atlılar göndermişti.

Neh.2: 10 Horonlu Sanballat ile Ammonlu görevlilerden Toviya, İsrailhalkının iyiliği için birinin çalışmaya geldiğini duyunca çok sıkıldılar.

Neh.2: 11 Yeruşalim'e gittim. Orada üç gün kaldıktan sonra,

Neh.2: 12 gece kalkıp birkaç adamla birlikte işe koyuldum. Yeruşalimiçin yapacaklarıma ilişkin Tanrı'dan aldığım esini kimseyeaçıklamadım. Bindiğim hayvandan başka hayvan götürmemiştim.

Neh.2: 13 Hâlâ karanlıktı. Dere Kapısı'ndan Ejder Pınarı'na, oradanGübre Kapısı'na gittim. Yeruşalim'in yıkılan surlarını, yanıp külolan kapılarını gözden geçirdim.

Neh.2: 14 Sonra Pınar Kapısı'na, Kral Havuzu'na doğru gittim. Ne varki, yol bindiğim hayvanın geçmesine uygun değildi.

Neh.2: 15 Gece karanlığında dere boyunca ilerledim, surları gözdengeçirip geri geldim. Sonunda Dere Kapısı'ndan girip yerime döndüm.

Neh.2: 16 Yetkililer nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmiyorlardı.Çünkü Yahudiler'e, kâhinlere*, soylulara, yetkililere ve ötekigörevlilere henüz hiçbir şey söylememiştim.

Neh.2: 17 Sonra onlara, "İçine düştüğümüz yıkımı görüyorsunuz" dedim,"Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin, Yeruşalimsurlarını onaralım, utancımıza son verelim."

Neh.2: 18 Onlara Tanrı'nın bana nasıl destek olduğunu ve kralınsöylediklerini anlattım. Onlar da, "Haydi, onarmaya başlayalım" dediler. Var güçleriyle bu hayırlı işe başladılar.

Neh.2: 19 Ama Horonlu Sanballat, Ammonlu görevlilerden Toviya, ArapGeşem yapacaklarımızı duyunca, bizi küçümseyip alay ettiler. "Neyapıyorsunuz? Krala baş mı kaldırıyorsunuz?" dediler.

Neh.2: 20 Onları şöyle yanıtladım: "Göklerin Tanrısı bizi başarılıkılacaktır. Biz O'nun kulları olarak onarımı başlatacağız. Amasizin Yeruşalim üzerinde ne hakkınız, ne de payınız olacak,adınız bile anılmayacak."

Surların Onarımı

BÖLÜM 3

Neh.3: 1 Başkâhin Elyaşiv ile öbür kâhinler işe koyulup KoyunKapısı'nı onardılar, kapı kanatlarını kutsayıp yerine taktılar.Hammea*fc* Kulesi'ne ve Hananel Kulesi'ne kadar surları kutsadılar.D Not 3:1 "Hammea": "100" anlamına gelir.

Neh.3: 2 Bitişik bölümü Erihalılar, onun yanındakini de İmri oğlu Zakkur onardı.

Neh.3: 3 Balık Kapısı'nı Senaalılar onardı. Kirişleri yerleştiripkapı kanatlarını yerine koydular, sürgülerle kapı kollarını taktılar.

Neh.3: 4 Bitişik bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı. Onunyanındakini Meşezavel oğlu Berekya oğlu Meşullam onardı. Onunyanındakini Baana oğlu Sadok onardı.

Neh.3: 5 Onun yanındakini Tekoalılar onardı; ama soylularefendilerinin buyurduğu işlere el atmadılar.

Neh.3: 6 Eski Kapı'yı Paseah oğlu Yoyada ile Besodya oğlu Meşullamonardı. Kirişleri yerleştirip kapı kanatlarını yerine koydular,sürgülerle kapı kollarını taktılar.

Neh.3: 7 Bitişik bölümü Givonlu Melatya, Meronotlu Yadon ve Fırat'ınbatı yakasındaki bölge valisinin yönetiminde yaşayanGivonlular'la Mispalılar onardı.

Neh.3: 8 Onların yanındakini kuyumculardan biri olan Harhaya oğluUzziel onardı. Onun yanındakini baharatçı Hananya onardı.Yeruşalim surlarını Geniş Duvar'a kadar onardılar.

Neh.3: 9 Onların yanındaki bölümü Yeruşalim'in yarısını yöneten Huroğlu Refaya onardı.

Neh.3: 10 Bunun yanındaki bölüm Harumaf oğlu Yedaya'nın evininkarşısına düşüyordu. O bölümü Yedaya onardı. Onun yanındakiniHaşavneya oğlu Hattuş onardı.

Neh.3: 11 Harim oğlu Malkiya ile Pahat-Moav oğlu Haşşuv başka birbölümü ve Fırınlar Kulesi'ni onardılar.

Neh.3: 12 Onların yanındaki bölümü Yeruşalim'in öbür yarısını yönetenHalloheş oğlu Şallum kızlarıyla birlikte onardı.

Neh.3: 13 Dere Kapısı'nı Hanun ve Zanoah'ta yaşayanlar onardı. Kapıkanatlarını yerlerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarınıtaktılar. Ayrıca Gübre Kapısı'na kadar uzanan surlarda binarşınlık*fç* yer onardılar.D Not 3:13 "Bin arşın": Yaklaşık 450 m.

Neh.3: 14 Gübre Kapısı'nı Beythakkerem bölgesini yöneten Rekav oğluMalkiya onardı. Kapı kanatlarını yerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktılar.

Neh.3: 15 Çeşme Kapısı'nı Mispa bölgesini yöneten Kol-Hoze oğluŞallun onardı. Üzerini bir saçakla kapadı. Kapı kanatlarınıyerine yerleştirip sürgülerle kapı kollarını taktı. KralBahçesi'nin yanındaki Şelah*fd* Havuzu'nun duvarını DavutKenti'nden inen merdivenlere kadar onardı.D Not 3:15 "Şelah" ya da "Şiloah".

Neh.3: 16 Oradan ötesini Beytsur bölgesinin yarısını yöneten Azbukoğlu Nehemya, Davut'un aile mezarlığından yapay havuza veYiğitler Evi'ne kadar onardı.

Neh.3: 17 Surların sonraki bölümünü aşağıdaki Levililer onardı: Banioğlu Rehum bir sonraki bölümü onardı. Bitişiğini Keila bölgesininyarısını yöneten Haşavya kendi bölgesi adına onardı.

Neh.3: 18 Ondan sonraki bölümü, Keila bölgesinin öbür yarısınıyöneten Henadat oğlu Bavvay yönetiminde kardeşleri onardılar.

Neh.3: 19 Onun bitişiğini -silah deposuna, surun döndüğü yere kadarçıkan yolun karşısını- Mispa'yı yöneten Yeşu oğlu Ezer onardı.

Neh.3: 20 Ondan sonraki, surun döndüğü yerden Başkâhin Elyaşiv'inevinin kapısına kadar uzanan bölümü büyük çaba harcayarak Zakkayoğlu Baruk onardı.

Neh.3: 21 Ondan sonrasını, Elyaşiv'in evinin kapısından evin sonunakadar uzanan bölümü Hakkos oğlu Uriya oğlu Meremot onardı.

Neh.3: 22 Surların sonraki bölümünü çevrede yaşayan kâhinler onardı.

Neh.3: 23 Evlerinin karşısına düşen bölümü Benyamin ile Haşşuvonardılar. Onlardan sonra, evinin bitişiği olan bölümü Ananyaoğlu Maaseya oğlu Azarya onardı.

Neh.3: 24 Ondan sonraki, Azarya'nın evinden surun döndüğü köşeyekadar uzanan bölümü Henadat oğlu Binnuy onardı.

Neh.3: 25 Uzay oğlu Palal surun döndüğü köşeden sonraki bölümü veyukarı saray muhafız avlusunun yanındaki gözetleme kulesinionardı. Ondan sonraki bölümü Paroş oğlu Pedaya onardı;

Neh.3: 26 Pedaya ile Ofel Tepesi'nde yaşayan tapınak görevlileridoğuya doğru Su Kapısı'nın önüne ve gözetleme kulesine kadarkibölümü onardılar.

Neh.3: 27 Ondan sonraki, büyük gözetleme kulesinden Ofel surlarınakadar uzanan bölümü Tekoalılar onardı.

Neh.3: 28 At Kapısı'nın yukarısını kâhinler onardı. Her biri kendievinin karşısını yaptı.

Neh.3: 29 Onlardan sonra, evinin karşısına düşen bölümü İmmer oğluSadok onardı. Ondan sonrasını Doğu Kapısı'nın nöbetçisi Şekanyaoğlu Şemaya onardı.

Neh.3: 30 Ondan sonraki bölümü Şelemya oğlu Hananya ile Salaf'ınaltıncı oğlu Hanun onardı. Ondan sonra, odasının karşısına düşenbölümü Berekya oğlu Meşullam onardı.

Neh.3: 31 Ondan sonraki bölümü, tapınak görevlileriyle tüccarlarınkaldığı eve, oradan Mifkat Kapısı'na, surun yukarı köşesindekiodaya kadar, kuyumculardan biri olan Malkiya onardı.

Neh.3: 32 Surun köşesindeki odayla Koyun Kapısı arasındaki bölümükuyumcularla tüccarlar onardılar.

Onarıma Karşı Çıkanlar

BÖLÜM 4

Neh.4: 1 Sanballat surları onardığımızı duyunca öfkeden deliye döndü.Bizimle alay etmeye başladı.

Neh.4: 2 Dostlarının ve Samiriye ordusunun önünde, "Bu zavallıYahudiler ne yaptıklarını sanıyorlar?" dedi, "Onlara izinverirler mi? Kurban mı kesecekler? Bir günde mi bitirecekler?Küle dönmüş molozların arasından taşları mı canlandıracaklar?"

Neh.4: 3 Yanında duran Ammonlu Toviya, "Yaptıkları şu taş duvarabak!" dedi, "Üzerine bir tilki çıksa yıkılır."

Neh.4: 4 O zaman şöyle dua ettim: "Ey Tanrımız, bize kulak ver! Horgörüyorlar bizi. Onların aşağılamalarını kendi başlarına döndür.Sürüldükleri ülkede yağmaya uğrasınlar.

Neh.4: 5 Suçlarını bağışlama, günahlarını unutma. Çünkü bizçalışanları aşağıladılar."

Neh.4: 6 Surun onarımına devam ettik; yarı yüksekliğe kadar surutamamladık. Çünkü herkes canla başla çalışıyordu.

Neh.4: 7 Sanballat, Toviya, Araplar, Ammonlular ve AşdotlularYeruşalim surlarındaki onarımın ilerlediğini, gediklerinkapanmaya başladığını duyunca çok öfkelendiler.

Neh.4: 8 Hepsi bir araya gelerek Yeruşalim'e karşı savaşmak ve kenttekarışıklık çıkarmak için düzen kurdular.

Neh.4: 9 Ama biz Tanrımız'a dua ettik ve gece gündüz onlarıgözetlesinler diye nöbetçiler diktik.

Neh.4: 10 O sırada Yahudalılar, "Yük taşıyanların gücü tükendi"dediler, "O kadar moloz var ki, artık surların onarımını sürdüremiyoruz."

Neh.4: 11 Düşmanlarımız ise, "Onlar anlamadan, bizi görmedenaralarına girip hepsini öldürerek bu işe son verelim" diye düşünüyorlardı.

Neh.4: 12 Çevrede yaşayan Yahudiler gelip on kez bizi uyardılar."Yanımıza gelin, yoksa size her yönden saldıracaklar" dediler.

Neh.4: 13 Bu yüzden, surların en alçak yerlerinin arkasına,tamamlanmamış yerlere, çeşitli boylardan kılıçlı, mızraklı, yaylıadamlar yerleştirdim.

Neh.4: 14 Durumu görünce ayağa kalktım; soylulara, görevlilere vegeri kalan herkese, "Onlardan korkmayın!" dedim, "Yüce vegörkemli Rab'bi anımsayın. Kardeşleriniz, oğullarınız,kızlarınız, karılarınız, evleriniz için savaşın."

Neh.4: 15 Kurdukları düzeni anladığımız düşmanlarımızın kulağınagitti. Tanrı düzenlerini boşa çıkarmıştı. O zaman hepimizsurlara, işimizin başına döndük.

Neh.4: 16 O günden sonra adamlarımın yarısı çalışırken öbür yarısımızraklı, kalkanlı, yaylı ve zırhlı olarak nöbet tuttu. ÖnderlerYahudalılar'ın arkasında yer almıştı.

Neh.4: 17 Duvarcılar, yükleri taşıyanlar, yükleyenler bir eliyleçalışıyor, bir eliyle silah tutuyordu.

Neh.4: 18 Yapıcılar kılıç kuşanmış, öyle çalışıyorlardı. Boru çalansabenim yanımdaydı.

Neh.4: 19 Soylulara, görevlilere ve geri kalan herkese, "İş çok büyükve dağınık" dedim, "Surların üzerinde her birimiz ayrı yerde,birbirimizden uzaktayız.

Neh.4: 20 Nereden boru sesini işitirseniz, orada bize katılın.Tanrımız bizim için savaşacak."

Neh.4: 21 İşte böyle çalışıyorduk. Yarımız gün doğumundan yıldızlargörünene kadar mızraklarla nöbet tutuyordu.

Neh.4: 22 O sırada halka, "Herkes geceyi yardımcısıyla birlikteYeruşalim'de geçirsin" dedim, "Gece bizim için nöbet tutsunlar,gündüz de çalışsınlar."

Neh.4: 23 Ne ben, ne kardeşlerim, ne adamlarım, ne de yanımdakinöbetçiler, giysilerimizi çıkarmadık. Herkes suya bile silahıyla gitti.

Nehemya Yoksullara Yardım Ediyor

BÖLÜM 5

Neh.5: 1 Bir süre sonra kadınlı erkekli halk Yahudi kardeşlerindenşiddetle yakınmaya başladı.

Neh.5: 2 Bazıları, "Biz kalabalığız" diyordu, "Oğullarımız,kızlarımız çok. Yaşamak için buğdaya ihtiyacımız var."

Neh.5: 3 Bazıları da, "Kıtlıkta buğday almak için tarlalarımızı,bağlarımızı, evlerimizi ipotek ediyoruz" diyordu.

Neh.5: 4 Bazıları ise, "Krala vergi ödemek için tarlalarımızı,bağlarımızı karşılık gösterip borç para aldık" diyordu,

Neh.5: 5 "Yahudi kardeşlerimizle aynı kanı taşımıyor muyuz? Bizimçocuklarımızın onlarınkinden ne farkı var? Oğullarımızıkızlarımızı köle olarak satmak zorunda kaldık. Kızlarımızdanbazıları cariye olarak satıldı bile. Çaresiz kaldık. Çünkütarlalarımız, bağlarımız başkalarının elinde."

Neh.5: 6 Onların bu dertlerini, yakınmalarını duyunca çok öfkelendim.

Neh.5: 7 Düşününce soylularla yetkilileri suçlu buldum. Onlara,"Kardeşlerinizden faiz alıyorsunuz!" dedim. Onlara karşı herkesibir araya topladım. Sonra şöyle dedim:

Neh.5: 8 "Biz yabancılara satılan Yahudi kardeşlerimizi elimizdengeldiğince geri almaya çalışırken siz kardeşlerinizisatıyorsunuz. Yine bize satılsınlar diye mi?" Sustular,söyleyecek söz bulamadılar.

Neh.5: 9 Sonra, "Yaptığınız doğru değil" dedim, "Düşmanlarımız olanöteki ulusların aşağılamalarından kaçınmak için Tanrı korkusuylayaşamanız gerekmez mi?

Neh.5: 10 Kardeşlerim, adamlarım ve ben ödünç olarak halka para vebuğday veriyoruz. Lütfen faiz almaktan vazgeçelim!

Neh.5: 11 Tarlalarını, bağlarını, zeytinliklerini, evlerini onlarahemen geri verin. Bir de faiz olarak aldığınız gümüşün, buğdayın,yeni şarabın, zeytinyağının yüzde birini verin."

Neh.5: 12 "Veririz" dediler, "Artık onlardan hiçbir şeyistemeyeceğiz. Ne diyorsan öyle yapacağız."Kâhinleri çağırdım ve yetkililere kâhinlerin önünde verdiklerisözü tutacaklarına ilişkin ant içirdim.

Neh.5: 13 Sonra eteğimi silktim ve dedim ki, "Kim verdiği sözütutmazsa, Tanrı da onu böyle silksin; malını mülkünü elindenalsın; tamtakır bıraksın." Herkes buna, "Amin" dedi ve RAB'beövgüler sundu. Ve sözlerini tuttular.

Neh.5: 14 Yahuda'da valilik yaptığım on iki yıl boyunca, ilkatandığım günden son güne kadar, Artahşasta'nın krallığınınyirminci yılından otuz ikinci yılına dek, ne ben, ne kardeşlerimvaliliğe ayrılan yiyecek bütçesine dokunmadık.

Neh.5: 15 Benden önce görev yapan valiler halka yük oldular. Onlardankırk şekel*fe* gümüşün yanısıra yiyecek ve şarap da aldılar.Uşakları bile halkı ezdi. Ama ben Tanrı'dan korktuğum için böyledavranmadım.D Not 5:15 "Kırk şekel": Yaklaşık 460 gr.

Neh.5: 16 Surların onarımını sürdürdüm. Adamlarımın hepsi işinbaşında durdu. Bir tarla bile satın almadık.

Neh.5: 17 Çevremizdeki uluslardan bize gelenlerin dışındaYahudiler'den ve yetkililerden yüz elli kişi soframa otururdu.

Neh.5: 18 Benim için her gün bir boğa, altı seçme koyun, tavuklarkesilir, on günde bir de her türden bolca şarap hazırlanırdı.Bütün bunlara karşın valiliğin yiyecek bütçesine dokunmadım.Çünkü halk ağır yük altındaydı.

Neh.5: 19 Ey Tanrım, bu halk uğruna yaptıklarım için beni iyilikle an.

Nehemya'ya Kurulan Düzenler

BÖLÜM 6

Neh.6: 1 Surları onardığım, gediklerini kapadığım haberi Sanballat'a,Toviya'ya, Arap Geşem'e ve öbür düşmanlarımıza ulaştı. O sıradakapı kanatlarını henüz takmamıştım.

Neh.6: 2 Sanballat ile Geşem bana haber göndererek, "Gel, OnoOvası'ndaki köylerden birinde buluşalım" dediler. Bana kötülükyapmayı düşünüyorlardı.

Neh.6: 3 Onlara haberciler göndererek, "Büyük bir iş yapıyorum,gelemem" dedim, "Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum; niçin işdursun?"

Neh.6: 4 Bana dört kez bu haberi gönderdiler, ben de hep aynı yanıtıverdim.

Neh.6: 5 Sanballat beşinci kez aynı öneriyle habercisini gönderdi.Habercinin elinde açık bir mektup vardı.

Neh.6: 6 İçinde şunlar yazılıydı:"Çevredeki uluslar arasında Geşem'in de doğruladığı bir söylentivar. Sen ve Yahudiler ayaklanmayı düşündüğünüz için surlarıonarıyormuşsunuz. Anlatılanlara göre kral olmak üzeresin.

Neh.6: 7 Yahuda Kralı olduğunu Yeruşalim'e duyurmak için peygamberlerbile atamışsın. Bütün bunlar kralın kulağına gidecek. Onun için,gel de görüşelim."

Neh.6: 8 Ona şu yanıtı gönderdim: "Söylediklerinin hiçbiri doğrudeğil. Hepsini kendin uyduruyorsun."

Neh.6: 9 Hepsi bizi korkutmaya çalışıyorlardı. "İşi bırakacaklar,onarım duracak" diye düşünüyorlardı. Ama ben, "Tanrım, ellerimegüç ver" diye dua ettim.

Neh.6: 10 Bir gün Mehetavel oğlu Delaya oğlu Şemaya'nın evine gittim.Evine kapanmıştı. Bana, "Tanrı'nın evinde, tapınakta buluşalım"dedi, "Tapınağın kapılarını kapatalım, çünkü seni öldürmeyegelecekler. Gece seni öldürmeye gelecekler."

Neh.6: 11 Ona, "Ben kaçacak adam değilim" dedim, "Benim gibi biricanını kurtarmak için tapınağa sığınır mı? Gelmeyeceğim."

Neh.6: 12 Anladım ki, onu Tanrı göndermemiş. Bu sözleri bir peygambergibi, benim kötülüğüm için söylemişti. Toviya ile Sanballat onusatın almışlardı.

Neh.6: 13 Bu yolla gözümü korkutup bana günah işleteceklerinidüşünüyorlardı. Böylece beni kötülemek için ellerine fırsatgeçmiş olacaktı.

Neh.6: 14 "Ey Tanrım, Toviya'yla Sanballat'ın yaptığı kötülüğüunutma" diye dua ettim, "Beni korkutmak isteyen kadın peygamberNoadya'yla öbür peygamberlerin yaptıklarını da unutma."

Surların Onarımı Bitiyor

Neh.6: 15 Surların onarımı elli iki günde, yirmi beş Elul'da*ff* bitti.D Not 6:15 "Elul" ayı o dönemde Eylül sonuyla Ekim başlangıcını kapsardı.

Neh.6: 16 Bütün düşmanlarımız bunu duydu, çevremizdeki ulusları korkusardı. Böylece düşmanlarımız özgüvenlerini büsbütün yitirdiler.Çünkü bu işi Tanrımız'ın yardımıyla başardığımızı anladılar.

Neh.6: 17 O günlerde Yahuda soylularıyla Toviya sık sık yazışıyorlardı.

Neh.6: 18 Birçok Yahudalı Toviya'ya bağlı kalacağına ant içmişti.Çünkü Toviya, Arah oğlu Şekanya'nın damadıydı. Oğlu Yehohanan daBerekya oğlu Meşullam'ın kızını almıştı.

Neh.6: 19 Soylular Toviya'nın iyiliklerini bana anlatıyor, benimsöylediklerimi de ona iletiyorlardı. Toviya beni yıldırmak içinsürekli mektup gönderiyordu.

BÖLÜM 7

Neh.7: 1 Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra,kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı.

Neh.7: 2 Kardeşim Hanani'yle kale komutanı Hananya'yı Yeruşalim'eyönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandandaha çok Tanrı'dan korkardı.

Neh.7: 3 Onlara, "Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapılarıaçılmasın" dedim, "Kapı nöbetçileri görev başındayken kapılarıkapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalim'deoturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın,bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun."

Sürgünden Dönenlerin Listesi(Ezr.2:1-70)

Neh.7: 4 Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindekievler henüz onarılmamıştı.

Neh.7: 5 Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diyesoyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgündenilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:

Neh.7: 6 Babil Kralı Nebukadnessar'ın sürgün ettiği insanlaryaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü.

Neh.7: 7 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani,Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baana'nınönderliğinde geldiler.

Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:

Neh.7: 8 Paroşoğulları: 2172

Neh.7: 9 Şefatyaoğulları: 372

Neh.7: 10 Arahoğulları: 652

Neh.7: 11 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818

Neh.7: 12 Elamoğulları: 1254

Neh.7: 13 Zattuoğulları: 845

Neh.7: 14 Zakkayoğulları: 760

Neh.7: 15 Binnuyoğulları: 648

Neh.7: 16 Bevayoğulları: 628

Neh.7: 17 Azgatoğulları: 2322

Neh.7: 18 Adonikamoğulları: 667

Neh.7: 19 Bigvayoğulları: 2067

Neh.7: 20 Adinoğulları: 655

Neh.7: 21 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

Neh.7: 22 Haşumoğulları: 328

Neh.7: 23 Besayoğulları: 324

Neh.7: 24 Harifoğulları: 112

Neh.7: 25 Givonlular: 95

Neh.7: 26 Beytlehemliler ve Netofalılar: 188

Neh.7: 27 Anatotlular: 128

Neh.7: 28 Beytazmavetliler: 42

Neh.7: 29 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

Neh.7: 30 Ramalılar ve Gevalılar: 621

Neh.7: 31 Mikmaslılar: 122

Neh.7: 32 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123

Neh.7: 33 Öbür Nevo Kenti'nden olanlar: 52

Neh.7: 34 Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254

Neh.7: 35 Harimliler: 320

Neh.7: 36 Erihalılar: 345

Neh.7: 37 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721

Neh.7: 38 Senaalılar: 3930

Neh.7: 39 Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

Neh.7: 40 İmmeroğulları: 1052

Neh.7: 41 Paşhuroğulları: 1247

Neh.7: 42 Harimoğulları: 1017

Neh.7: 43 Levililer: Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74

Neh.7: 44 Ezgiciler: Asafoğulları: 148

Neh.7: 45 Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138

Neh.7: 46 Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

Neh.7: 47 Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,

Neh.7: 48 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,

Neh.7: 49 Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,

Neh.7: 50 Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,

Neh.7: 51 Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,

Neh.7: 52 Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,

Neh.7: 53 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

Neh.7: 54 Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

Neh.7: 55 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

Neh.7: 56 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

Neh.7: 57 Süleyman'ın kullarının soyu: Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,

Neh.7: 58 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

Neh.7: 59 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.

Neh.7: 60 Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundanolanlar: 392

Neh.7: 61 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmer'den dönen,ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'dengeldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

Neh.7: 62 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642

Neh.7: 63 Kâhinlerin soyundan:Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ınkızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alanBarzillay'ın oğulları.

Neh.7: 64 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıtbulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

Neh.7: 65 Vali, Urim ile Tummim'i* kullanan bir kâhin çıkıncaya deken kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

Neh.7: 66 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

Neh.7: 67-69 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır*fg*, 435 deve, 6 720 eşek vardı.D Not 7:67-69 "736 at, 245 katır" sözleri Ezr.2:66'dan alınmıştır.

Neh.7: 70 Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Valihazineye 1 000 darik*fh* altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.D Not 7:70 "1 000 darik": Yaklaşık 8.5 kg.

Neh.7: 71 Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darik*fı*altın, 2 200 mina*fi* gümüş verdiler.D Not 7:71,72 "20 000 darik": Yaklaşık 170 kg. 7:71 "2 200 mina": Yaklaşık 1.3 ton. 7:72 "2 000 mina": Yaklaşık 1.15 ton.

Neh.7: 72 Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darik*fı* altın, 2000 mina*fj* gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.

Neh.7: 73 Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapınöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsraillilerkentlerine yerleştiler.

Ezra Yasa Kitabı'nı Halka Okuyor

BÖLÜM 8

Neh.8: 1 İsrailliler kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay* tekvücut halinde Su Kapısı'nın karşısındaki alanda toplandılar.Bilgin Ezra'ya RAB'bin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiğibuyrukları içeren Yasa Kitabı'nı getirmesini söylediler.

Neh.8: 2 Yedinci ayın birinci günü Kâhin Ezra Yasa Kitabı'nı halkıntoplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkekherkes oradaydı.

Neh.8: 3 Ezra Su Kapısı'nın karşısındaki alanda kadınların,erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde, sabahtanöğlene kadar Yasa Kitabı'nı okudu. Herkes dikkatle dinledi.

Neh.8: 4 Bilgin Ezra toplantı için hazırlanmış ahşap bir zeminüzerinde duruyordu. Sağında Mattitya, Şema, Anaya, Uriya, Hilkiyave Maaseya vardı. Solunda ise Pedaya, Mişael, Malkiya, Haşum,Haşbaddana, Zekeriya ve Meşullam duruyordu.

Neh.8: 5 Ezra halkın gözü önünde kitabı açtı. Halktan daha yüksek biryerde duruyordu. Kitabı açar açmaz herkes ayağa kalktı.

Neh.8: 6 Ezra yüce Tanrı'ya, RAB'be övgüler sundu. Bütün halkellerini kaldırarak, "Amin! Amin!" diye karşılık verdi. Hepbirlikte eğilip yere kapanarak RAB'be tapındılar.

Neh.8: 7 Levililer'den Yeşu, Bani, Şerevya, Yamin, Akkuv, Şabbetay,Hodiya, Maaseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan ve Pelaya ayaktaduran halka yasayı anlattılar.

Neh.8: 8 Tanrı'nın Yasa Kitabı'nı okuyup açıkladılar, herkesinanlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar.

Neh.8: 9 Vali Nehemya, Kâhin ve Bilgin Ezra ve halka öğretmenlikyapan Levililer, "Bugün Tanrınız RAB için kutsal bir gündür. Yastutup ağlamayın" dediler. Çünkü bütün halk Kutsal Yasa'yıdinlerken ağlıyordu.

Neh.8: 10 Nehemya da, "Gidin, yağlı yiyip tatlı için" dedi,"Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiziçin kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RAB'bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar."

Neh.8: 11 Levililer, "Sakin olun, bugün kutsal bir gündür, üzülmeyin"diyerek halkı yatıştırdılar.

Neh.8: 12 Böylece herkes yiyip içmek, yiyeceklerini başkalarıylapaylaşmak ve büyük şenlik yapmak üzere evinin yolunu tuttu. Çünkükendilerine okunanları anlamışlardı.

Neh.8: 13 Ertesi gün bütün aile başları, kâhinler ve Levililer KutsalYasa'nın buyruklarını öğrenmek için Bilgin Ezra'nın çevresine toplandılar.

Neh.8: 14 Yasada RAB'bin Musa aracılığıyla verdiği şu buyruğubuldular: Yedinci ayda* kutlanan bayramda İsrailliler çardaklardaoturmalı.

Neh.8: 15 Bütün kentlerde ve Yeruşalim'de şu duyuru yapılsın:"Dağlara çıkın; yasada yazılana uygun olarak, çardak yapmak üzerezeytin, iğde, mersin ve hurma dalları, sık yapraklı ağaç dalları getirin."

Neh.8: 16 Böylece halk dalları getirip damlarında, evlerinin ve TanrıTapınağı'nın avlularında, Su Kapısı ve Efrayim Kapısı alanlarındaçardaklar yaptı.

Neh.8: 17 Sürgünden dönen herkes yaptığı çardakta oturdu. İsraillilerNun oğlu Yeşu'nun döneminden beri böyle bir kutlamayapmamışlardı. Herkes büyük sevinç içindeydi.

Neh.8: 18 Ezra ilk günden son güne kadar, her gün Tanrı'nın YasaKitabı'nı okudu. Yedi gün bayram yaptılar. Sekizinci gün kuraluyarınca kutsal toplantı yapıldı.

İsrail Halkı Günahlarını İtiraf Ediyor

BÖLÜM 9

Neh.9: 1 Aynı ayın yirmi dördüncü günü İsrailliler toplandı. Hepsioruç* tutmuş, çul kuşanmış, başına toprak serpmişti.

Neh.9: 2 İsrail soyundan gelenler bütün yabancılardan ayrılmıştı.Günahlarını ve atalarının yaptığı kötülükleri ayakta itiraf ettiler.

Neh.9: 3 Oldukları yerde durup günün dörtte biri boyunca TanrılarıRAB'bin Yasa Kitabı'nı okudular. Günün öbür dörtte birindeysegünahlarını itiraf ederek Tanrıları RAB'be tapındılar.

Neh.9: 4 Levililer'e yüksekçe bir yer ayrılmıştı. Yeşu, Bani,Kadmiel, Şevanya, Bunni, Şerevya, Bani ve Kenani oradaoturuyordu. Ayağa kalkıp yüksek sesle Tanrıları RAB'be yakardılar.

Neh.9: 5 Levililer'den Yeşu, Kadmiel, Bani, Haşavneya, Şerevya,Hodiya, Şevanya ve Petahya halka, "Ayağa kalkın!" dediler,"Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrınız RAB'be övgülerolsun. `Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, bizimyüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır.'"

Neh.9: 6 Halk şöyle dua etti: "Tek RAB sensin. Gökleri, gökleringöklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi,denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen canverdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.

Neh.9: 7 "Ya RAB, Avram'ı seçen, onu Kildaniler'in* Ur Kenti'ndençıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin.

Neh.9: 8 Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşmayaptın. Kenanlı, Hitit*, Amorlu, Perizli, Yevus ve Girgaş topraklarını onun soyuna vereceğim deyip sözünü tuttun. Çünkü sen doğrusun.

Neh.9: 9 "Atalarımızın Mısır'da çektiklerini gördün, Kızıldeniz'de*yakarışlarını işittin.

Neh.9: 10 Firavuna, görevlilerine ve ülkesinin halkına karşımucizeler, harikalar yarattın. Çünkü atalarımızı nasılezdiklerini biliyordun. Bugün olduğu gibi ün kazandın.

Neh.9: 11 Denizi yararak atalarımıza yol açtın. Denizin ortasından,kuru topraktan geçip gittiler. Onları kovalayanları ise bir taşgibi azgın derin sulara fırlattın.

Neh.9: 12 Gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışıktutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin.

Neh.9: 13 "Sina Dağı'na indin, onlarla göklerden konuştun. Onlaradoğru ilkeler, adil yasalar, iyi kurallar, buyruklar verdin.

Neh.9: 14 Kutsal Şabat Günü'nü* bildirdin. Kulun Musa aracılığıylabuyruklar, kurallar, yasalar verdin.

Neh.9: 15 Acıktıklarında gökten ekmek verdin, susadıklarında kayadansu çıkardın. Onlara vermeye ant içtiğin ülkeye girmelerini, orayımülk edinmelerini buyurdun.

Neh.9: 16 "Ama atalarımız gurura kapıldı; dikbaşlılık edipbuyruklarına uymadılar.

Neh.9: 17 Söz dinlemek istemediler, aralarında yaptığın harikalarıunuttular. Dikbaşlılık ettiler, eski kölelik yaşamlarına dönmekiçin kendilerine bir önder bularak başkaldırdılar. Ama senbağışlayan, iyilik yapan, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi enginbir Tanrı'sın. Onları terk etmedin.

Neh.9: 18 Kendilerine buzağı biçiminde dökme bir put yaptılar, `SiziMısır'dan çıkaran Tanrınız budur!' diyerek seni çok aşağıladılar.

Neh.9: 19 Yine de, yüce merhametinden ötürü onları çölde bırakmadın.Gündüzün yol göstermek için bulut sütununu, geceleyin yollarınaışık tutmak için ateş sütununu önlerinden eksik etmedin.

Neh.9: 20 Onları eğitmek için iyi Ruhun'u verdin. Ağızlarından manı*eksiltmedin. Susadıklarında onlara su verdin.

Neh.9: 21 Kırk yıl onları çölde besledin. Hiç eksikleri olmadı. Negiysileri eskidi, ne de ayakları şişti.

Neh.9: 22 "Onlara ülkeler, uluslar verdin, aralarında bölüştürdün.Heşbon Kralı Sihon'un, Başan Kralı Og'un ülkesini mülk edindiler.

Neh.9: 23 Onlara gökteki yıldızlar kadar çocuk verdin. Onları, mülkedinmek üzere atalarına söz verdiğin ülkeye getirdin.

Neh.9: 24 Çocukları Kenan ülkesini ele geçirip mülk edindiler. Ülkehalkının onlara boyun eğmesini sağladın. Krallarını ve ülkedekihalkları istediklerini yapsınlar diye ellerine teslim ettin.

Neh.9: 25 Surlu kentler, verimli topraklar ele geçirdiler. Güzeleşyalarla dolu evlere, kazılmış sarnıçlara, bağlara,zeytinliklere, çok sayıda meyve ağacına sahip oldular. Yediler,doydular, beslendiler ve onlara yaptığın büyük iyiliklere sevindiler.

Neh.9: 26 "Ama halkın söz dinlemedi, sana başkaldırdı. Yasana sırtçevirdiler, sana dönmeleri için kendilerini uyaran peygamberleriöldürdüler. Seni çok aşağıladılar.

Neh.9: 27 Bu yüzden onları düşmanlarının eline teslim ettin.Düşmanları onları ezdi. Sıkıntıya düşünce sana feryat ettiler.Onları göklerden duydun, yüce merhametinden ötürü kurtarıcılargönderdin. Bunlar halkı düşmanlarının elinden kurtardı.

Neh.9: 28 "Ne var ki İsrail halkı rahata kavuşunca yine senin gözündekötü olanı yaptı. Bu yüzden onları düşmanlarının eline terkettin. Düşmanları onlara egemen oldu. Yine sana yönelip feryatettiler. Onları göklerden duydun ve merhametinden ötürü defalarca kurtardın.

Neh.9: 29 "Onları Kutsal Yasan'a dönmeleri için uyardınsa da, gururakapılarak buyruklarına karşı geldiler. Kurallarını çiğneyip günahişlediler. Oysa kim kurallarına bağlı kalırsa yaşam bulur. İnatlasana sırt çevirdiler, dinlemek istemediler.

Neh.9: 30 Yıllarca onlara katlandın. Ruhun'la, peygamberlerinaracılığıyla onları uyardın. Ama kulak asmadılar. Bunun üzerineonları çeşitli ülke halklarının ellerine teslim ettin.

Neh.9: 31 Yüce merhametinden ötürü yok olmalarına izin vermedin.Onları terk etmedin. Çünkü sen iyilik yapan, acıyan bir Tanrı'sın. Neh.9: 32 "Ey Tanrımız! Sen antlaşmana bağlı kalırsın. Güçlü,görkemli, yüce bir Tanrı'sın. Asur krallarının döneminden bugünekadar krallarımız, önderlerimiz, kâhinlerimiz, peygamberlerimiz,atalarımız ve bütün halk acı çekti. Çektiklerimizi küçümseme.

Neh.9: 33 Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil davrandın,doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık.

Neh.9: 34 Krallarımız, önderlerimiz, kâhinlerimiz, atalarımız yasanagöre yaşamadılar. Verdiğin buyrukları, yaptığın uyarıları dinlemediler.

Neh.9: 35 Ülkelerinde onlara sağladığın bolluk içinde, önlerineserdiğin geniş, verimli topraklarda sana kulluk etmediler,kötülüklerinden dönmediler.

Neh.9: 36 "Bak, bugün köleyiz. Meyvelerini, iyi ürünlerini yesinlerdiye atalarımıza verdiğin ülkede köle olduk.

Neh.9: 37 Günahlarımız yüzünden ürünlerimizin çoğunu başımızagetirdiğin krallara veriyoruz. Bizi de, hayvanlarımızı daistedikleri gibi kullanıyorlar. Büyük sıkıntı içindeyiz."

Halk Antlaşmayı Onaylıyor

Neh.9: 38 "Bütün bu olanlardan ötürü biz İsrail halkı olarak kesinbir yazılı antlaşma yapıyoruz. Önderlerimiz, Levililerimiz vekâhinlerimiz de antlaşmayı mühürlüyor."

BÖLÜM 10

Neh.10: 1 Antlaşmayı mühürleyenler şunlardı:Hakalya oğlu Vali Nehemya ve Sidkiya.

Neh.10: 2 Kâhinler:Seraya, Azarya, Yeremya,

Neh.10: 3 Paşhur, Amarya, Malkiya,

Neh.10: 4 Hattuş, Şevanya, Malluk,

Neh.10: 5 Harim, Meremot, Ovadya,

Neh.10: 6 Daniel, Ginneton, Baruk,

Neh.10: 7 Meşullam, Aviya, Miyamin,

Neh.10: 8 Maazya, Bilgay, Şemaya.

Neh.10: 9 Levililer:Azanya oğlu Yeşu, Henadat oğullarından Binnuy, Kadmiel;

Neh.10: 10 arkadaşları Şevanya, Hodiya, Kelita, Pelaya, Hanan,

Neh.10: 11 Mika, Rehov, Haşavya,

Neh.10: 12 Zakkur, Şerevya, Şevanya,

Neh.10: 13 Hodiya, Bani, Beninu.

Neh.10: 14 Halk önderleri:Paroş, Pahat-Moav, Elam, Zattu, Bani,

Neh.10: 15 Bunni, Azgat, Bevay,

Neh.10: 16 Adoniya, Bigvay, Adin,

Neh.10: 17 Ater, Hizkiya, Azzur,

Neh.10: 18 Hodiya, Haşum, Besay,

Neh.10: 19 Harif, Anatot, Nevay,

Neh.10: 20 Magpiaş, Meşullam, Hezir,

Neh.10: 21 Meşezavel, Sadok, Yaddua,

Neh.10: 22 Pelatya, Hanan, Anaya,

Neh.10: 23 Hoşea, Hananya, Haşşuv,

Neh.10: 24 Halloheş, Pilha, Şovek,

Neh.10: 25 Rehum, Haşavna, Maaseya,

Neh.10: 26 Ahiya, Hanan, Anan,

Neh.10: 27 Malluk, Harim, Baana.

Neh.10: 28 "Halkın geri kalanı, kâhinler, Levililer, tapınakgörevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, Tanrı'nın Yasasıuğruna çevre halklardan ayrılmış olan herkes, karıları ve anlayıpkavrayacak yaştaki oğullarıyla, kızlarıyla birlikte

Neh.10: 29 soylu kardeşlerine katıldılar. Tanrı'nın, kulu Musaaracılığıyla verdiği yasaya göre yaşamak, Egemenimiz RAB'binbütün buyruklarına, ilkelerine, kurallarına uymak üzere antiçtiler, uymayacaklara lanet okudular.

Neh.10: 30 "Çevremizdeki halklara kız verip kız almayacağız.

Neh.10: 31 "Çevre halklardan Şabat Günü* ya da kutsal bir gün eşyaveya tahıl satmak isteyen olursa almayacağız. Yedi yılda birtoprağı sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz.

Neh.10: 32-33 "Tanrımız'ın Tapınağı'nın giderlerini karşılamak üzerehepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini*fk*vereceğiz. Bu para adak ekmekleri*, günlük tahıl sunusu* veyakmalık sunular*, Şabat günleri, Yeni Aylar ve öbür bayramlardasunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail'in günahlarınıbağışlatacak sunular ve Tanrımız'ın Tapınağı'nın öteki işleriiçin harcanacak.D Not 10:32-33 "Şekelin üçte biri": Yaklaşık 4 gr.

Neh.10: 34 "Kâhinler, Levililer ve halk hep birlikte kura çektik.Aileler her yıl Kutsal Yasa'ya uygun olarak Tanrımız RAB'binsunağında yakılmak üzere belirli zamanlarda odun getirecek.

Neh.10: 35 "Ayrıca her yıl toprağımızın ve meyve ağaçlarımızın ilkürününü RAB'bin Tapınağı'na götüreceğiz.

Neh.10: 36 "Yasaya uygun olarak, ilk doğan oğullarımızı,hayvanlarımızı, ilk doğan sığırlarımızı ve davarlarımızıTanrımız'ın Tapınağı'na, tapınakta hizmet eden kâhinlere götüreceğiz.

Neh.10: 37 "Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütünağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızınilkini Tanrımız'ın Tapınağı'nın depolarına getirip kâhinlerevereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililer'e vereceğiz, çünküçalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor.

Neh.10: 38 Levililer ondalıkları toplarken Harun soyundan bir kâhinyanlarında bulunacak. Levililer topladıkları ondalığın ondabirini Tanrımız'ın Tapınağı'ndaki depolara, hazine odalarına bırakacak.

Neh.10: 39 İsrail halkıyla Levililer, buğdaydan, yeni şaraptan,zeytinyağından verilen armağanları, tapınak eşyalarının,kâhinlerin, tapınak kapı nöbetçilerinin ve ezgicilerin bulunduğuodalara koyacaklar. "Artık Tanrımız'ın Tapınağı'nı göz ardı etmeyeceğiz."

Yeruşalim'de Yaşayanlar(1Ta.9:3-17)

BÖLÜM 11

Neh.11: 1 Halkın önderleri Yeruşalim'e yerleşti. Geri kalanlar aralarında kura çektiler. Her on kişiden biri kutsal kente, Yeruşalim'e yerleşecek, öteki dokuz kişiyse kendi kentlerinde kalacaklardı.

Neh.11: 2 Halk Yeruşalim'de yaşamaya gönüllü olanların hepsini kutladı.

Neh.11: 3 Yeruşalim'e yerleşen bölge önderleri şunlardır: Ancak bazıİsrailliler, kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri,Süleyman'ın kullarının soyundan gelenler Yahuda kentlerine, herbiri kendi kentindeki kendi mülküne yerleşti.

Neh.11: 4 Yahuda ve Benyamin halkından bazılarıysa Yeruşalim'dekaldı.Yahuda soyundan gelenler:Peres soyundan Mahalalel oğlu Şefatya oğlu Amarya oğlu Zekeriyaoğlu Uzziya oğlu Ataya,

Neh.11: 5 Şela soyundan Zekeriya oğlu Yoyariv oğlu Adaya oğlu Hazayaoğlu Kol-Hoze oğlu Baruk oğlu Maaseya.

Neh.11: 6 Peresoğulları'ndan Yeruşalim'e 468 yiğit yerleşti.

Neh.11: 7 Benyamin soyundan gelenler:Yeşaya oğlu İtiel oğlu Maaseya oğlu Kolaya oğlu Pedaya oğlu Yoetoğlu Meşullam oğlu Sallu.

Neh.11: 8 Onu Gabbay ve Sallay izledi; toplam 928 yiğit.

Neh.11: 9 Zikri oğlu Yoel onlara önderlik ediyordu, Hassenua oğluYahuda ise kentte vali yardımcısıydı.

Neh.11: 10 Kâhinler:Yoyariv oğlu Yedaya, Yakin,

Neh.11: 11 Ahituv oğlu Merayot oğlu Sadok oğlu Meşullam oğlu Hilkiyaoğlu tapınak baş görevlisi Seraya

Neh.11: 12 ve tapınağa hizmet eden kardeşleri; toplam 822 kişi.Malkiya oğlu Paşhur oğlu Zekeriya oğlu Amsi oğlu Pelalya oğluYeroham oğlu Adaya

Neh.11: 13 ve aile başları olan kardeşleri; toplam 242 kişi. İmmeroğlu Meşillemot oğlu Ahzay oğlu Azarel oğlu Amaşsay ve

Neh.11: 14 kardeşlerinden oluşan 128 cesur yiğit. Haggedolim oğluZavdiel onlara önderlik ediyordu.

Neh.11: 15 Levililer:Bunni oğlu Haşavya oğlu Azrikam oğlu Haşşuv oğlu Şemaya.

Neh.11: 16 Levililer'in önderlerinden Şabbetay'la Yozavat TanrıTapınağı'nın dış işlerini yönetiyordu.

Neh.11: 17 Asaf oğlu Zavdi oğlu Mika oğlu Mattanya şükran duasınıokuyan tapınak korosunu yönetiyordu. Kardeşlerinden Bakbukya iseikinci derecede görevliydi. Ayrıca Yedutun oğlu Galal oğlu Şammuaoğlu Avda vardı.

Neh.11: 18 Kutsal kentte* yaşayan Levililer 284 kişiydi.

Neh.11: 19 Tapınak kapı nöbetçileri:Kapılarda Akkuv, Talmon ve kardeşleri nöbet tutardı. Toplam 172kişiydiler.

Neh.11: 20 İsrailliler'in geri kalanı, kâhinlerle Levililer iseYahuda'nın öbür kentlerine dağılmıştı. Herkes kendi mülküneyerleşmişti.

Neh.11: 21 Tapınak görevlileri Ofel'de yaşıyordu. Önderleri Siha ileGişpa idi.

Neh.11: 22 Tanrı'nın Tapınağı'nda ezgi söyleyenlere Asaf soyundangelenler önderlik ediyordu. Bu soydan Mika oğlu Mattanya oğluHaşavya oğlu Bani oğlu Uzzi Yeruşalim'de, Levililer'in başındabulunuyordu.

Neh.11: 23 Pers Kralı'nın ezgicilerle ilgili buyruğu vardı. Düzenliolarak her gün ücretlerini alacaklardı.

Neh.11: 24 Yahuda oğlu Zerah'ın soyundan Meşezavel oğlu Petahya İsrailhalkının genel temsilcisi olarak Pers Kralı'na yardımcı oluyordu.

Yeruşalim Dışındakiler

Neh.11: 25 Kırsal bölgelerde, köylerde yaşayanlara gelince: BazıYahudalılar Kiryat-Arba ve köylerinde, bazıları Divon veköylerinde, bazıları Yekavseel ve köylerinde,

Neh.11: 26 bazıları Yeşua'da, Molada'da, Beytpelet'te,

Neh.11: 27 Hasar-Şual'da, Beer-Şeva ve köylerinde,

Neh.11: 28 bazıları Ziklak'ta, Mekona ve köylerinde,

Neh.11: 29 bazıları Eyn-Rimmon'da, Sora'da, Yarmut'ta,

Neh.11: 30 Zanoah'ta, Adullam ve köylerinde, bazıları Lakiş veçevresinde, bazıları da Azeka ve köylerinde yaşıyordu.Yahudalılar'ın yaşadığı bu yerler Beer-Şeva ile Hinnom Vadisiarasındaki toprakları kapsıyordu.

Neh.11: 31 Benyamin soyundan olanlar Geva'da, Mikmas'ta, Aya'da,Beytel ve köylerinde,

Neh.11: 32 Anatot'ta, Nov'da, Ananya'da,

Neh.11: 33 Hasor'da, Rama'da, Gittayim'de,

Neh.11: 34 Hadit'te, Sevoim'de, Nevallat'ta,

Neh.11: 35 Lod'da, Ono'da ve Esnaf Vadisi'nde yaşıyordu.

Neh.11: 36 Bölükler halinde Yahuda'dan gelen bazı Levililer deBenyamin'e yerleşti.

Kâhinler ve Levililer

BÖLÜM 12

Neh.12: 1 Şealtiel oğlu Zerubbabil ve Yeşu ile birlikte sürgündendönen kâhinlerle Levililer şunlardır:Kâhinler:Seraya, Yeremya, Ezra,

Neh.12: 2 Amarya, Malluk, Hattuş,

Neh.12: 3 Şekanya, Rehum, Meremot,

Neh.12: 4 İddo, Ginneton, Aviya,

Neh.12: 5 Miyamin, Maadya, Bilga,

Neh.12: 6 Şemaya, Yoyariv, Yedaya,

Neh.12: 7 Sallu, Amok, Hilkiya, Yedaya. Bunlar Yeşu'nun dönemindekâhinlere ve öbür kardeşlerine önderlik ediyorlardı.

Neh.12: 8 Levililer: Yeşu, Binnuy, Kadmiel, Şerevya, Yahuda ve şükran ezgilerisorumlusu Mattanya ile kardeşleri.

Neh.12: 9 Öbür kardeşleri Bakbukya ile Unni ezgiler söylenirkenonların karşısında dururdu.

Neh.12: 10 Yeşu Yoyakim'in babasıydı. Yoyakim Elyaşiv'in babası,Elyaşiv Yoyada'nın babası,

Neh.12: 11 Yoyada Yonatan'ın babası, Yonatan Yaddua'nın babasıydı.

Neh.12: 12 Yoyakim'in döneminde, kâhin ailelerinin başları şunlardı:Seraya ailesinin başında Meraya, Yeremya'nın Hananya,

Neh.12: 13 Ezra'nın Meşullam, Amarya'nın Yehohanan,

Neh.12: 14 Meliku'nun Yonatan, Şevanya'nın Yusuf,

Neh.12: 15 Harim'in Adna, Merayot'un Helkay,

Neh.12: 16 İddo'nun Zekeriya, Ginneton'un Meşullam,

Neh.12: 17 Aviya'nın Zikri, Minyamin'in, Moadya'nın Piltay,

Neh.12: 18 Bilga'nın Şammua, Şemaya'nın Yehonatan,

Neh.12: 19 Yoyariv'in Mattenay, Yedaya'nın Uzzi,

Neh.12: 20 Sallay'ın Kallay, Amok'un Ever,

Neh.12: 21 Hilkiya'nın Haşavya, Yedaya'nın Netanel.

Neh.12: 22 Levililer'den Elyaşiv, Yoyada, Yohanan ve Yaddua'nınyaşadığı günlerde, Pers Kralı Darius'un döneminde, Levili ailebaşlarının ve kâhinlerin kaydı tutuldu.

Neh.12: 23 Levili aile başlarının listesi Elyaşiv oğlu Yohanan'ınyaşadığı döneme kadar tarihler kitabına yazıldı.

Neh.12: 24 Levili önderlerden Haşavya, Şerevya ve Kadmiel oğlu Yeşubir yanda, kardeşleri öbür yanda durur, Tanrı adamı Davut'unbuyruğu uyarınca karşılıklı övgüler ve şükürler sunarlardı.

Neh.12: 25 Mattanya, Bakbukya, Ovadya, Meşullam, Talmon ve Akkuvkapılarda nöbet tutarak kapılara yakın ambarları korumakla görevliydiler.

Neh.12: 26 Yosadak oğlu Yeşu oğlu Yoyakim'in ve Vali Nehemya ile Kâhinve Bilgin Ezra'nın yaşadığı dönemde bu insanlar görev yaptı.

Yeruşalim Surlarının Kutsanması

Neh.12: 27 Yeruşalim surları Tanrı'ya adanacağı zaman, nerede birLevili varsa aranıp bulundu ve Yeruşalim'e getirildi. Çünküsurları sevinçle, şükranla, ezgilerle, zil, çenk ve lirlerleadamak istiyorlardı.

Neh.12: 28-29 Ezgiciler Yeruşalim çevresindeki bölgelerden,Netofalılar'ın köylerinden, Beytgilgal'dan, Geva ve Azmavetçevresinden toplandı. Yeruşalim çevresinde köyler kurmuşlardı.

Neh.12: 30 Kâhinlerle Levililer önce kendilerini, sonra halkı,kapıları ve surları paklama görevini yerine getirdiler.

Neh.12: 31 Yahudalı önderleri surların üzerine çıkardım. Şükrederekyürüsünler diye iki büyük gruba ayırdım. Birinci grup sağdanGübre Kapısı'na doğru yürüdü.

Neh.12: 32 Arkalarından Hoşaya ve Yahudalı önderlerin yarısı,

Neh.12: 33 Azarya, Ezra, Meşullam,

Neh.12: 34 Yahuda, Benyamin, Şemaya, Yeremya

Neh.12: 35 ve borazan çalan bazı kâhinler izliyordu. Asaf oğlu Zakkuroğlu Mikaya oğlu Mattanya oğlu Şemaya oğlu Yonatan oğlu Zekeriya

Neh.12: 36 ve kardeşleri Şemaya, Azarel, Milalay, Gilalay, Maay,Netanel, Yahuda ve Hanani Tanrı adamı Davut gibi çalgılarıylayürüyorlardı. Bilgin Ezra onlara öncülük ediyordu.

Neh.12: 37 Pınar Kapısı'ndan Davut Kenti'nin merdivenlerinden dosdoğrusurlara çıktılar; Davut'un sarayının üst tarafından geçerekdoğuya doğru, Su Kapısı'na kadar yürüdüler.

Neh.12: 38 Şükürler sunarak yürüyen öbür grupsa surların üzerinde soladoğru ilerliyordu. Halkın yarısıyla birlikte ben de onlarıizledim. Fırınlar Kulesi'nden geçip Geniş Duvar'a kadar yürüdük.

Neh.12: 39 Efrayim Kapısı'nı, Eski Kapı'yı, Balık Kapısı'nı, HananelKulesi'ni, Hammea*fl* Kulesi'ni geçip Koyun Kapısı'na kadargittik. Muhafızlar Kapısı'nda durduk.D Not 12:39 "Hammea": "100" anlamına gelir.

Neh.12: 40 Şükürler sunarak yürüyen bu iki grup Tanrı Tapınağı'ndadurdu. Görevlilerin yarısıyla birlikte ben de durdum.

Neh.12: 41 Benim grubumda borazan çalan şu kâhinler vardı: Elyakim,Maaseya, Minyamin, Mikaya, Elyoenay, Zekeriya, Hananya.

Neh.12: 42 Ayrıca Maaseya, Şemaya, Elazar, Uzzi, Yehohanan, Malkiya,Elam, Ezer. Ezgiciler Yizrahya'nın öncülüğünde yüksek sesleezgiler söylediler.

Neh.12: 43 O gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içindeydi, çünküTanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da busevince katıldılar. Yeruşalim'den gelen sevinç sesleri uzaklardanduyulabiliyordu.

Neh.12: 44 Bu arada bağışların, ilk ürünlerin ve ondalıkların konacağıambarları gözetecek bazı kişiler görevlendirildi. Bunlar KutsalYasa'nın kâhinler ve Levililer için öngördüğü yardımlarıkentlerin çevresindeki kırsal bölgelerden toplayıp ambarlaragetirmekle sorumluydu. Yahudalılar kâhinlerle Levililer'inhizmetinden hoşnuttu.

Neh.12: 45 Çünkü onlar Tanrıları'nın hizmetini ve paklama göreviniyerine getiriyorlardı. Ezgicilerle kapı nöbetçileri de Davut'laoğlu Süleyman'ın buyruğuna uygun olarak sorumluluklarını yerinegetirdiler.

Neh.12: 46 Çünkü eskiden, Davut'un ve Asaf'ın yaşadığı yıllarda,ezgicileri yönetenler vardı. Tanrı'ya övgü ve şükür ezgileri söylenirdi.

Neh.12: 47 Zerubbabil'in ve Nehemya'nın yaşadığı dönemde bütün İsrailhalkı bağışlarıyla ezgicilerin ve kapı nöbetçilerinin ücretlerinigününde karşıladı. Levililer'in hakkını ayırdılar, Levililer deHarun soyundan gelenlerin hakkını ayırdı.

Nehemya'nın Son Yenilikleri

BÖLÜM 13

Neh.13: 1 O gün Musa'nın Kitabı halka okundu. Kitapta Ammonlular'laMoavlılar'ın sonsuza dek Tanrı'nın topluluğuna giremeyeceği yazılıydı.

Neh.13: 2 Çünkü onlar İsrail halkına ekmek ve su vermemekle kalmamış,İsrailliler'e lanet okuması için Balam'a da para vermişlerdi.Ancak Tanrımız laneti kutsamaya çevirmişti.

Neh.13: 3 İsrail halkı bu yasayı duyunca, bütün yabancıları ayrıtutmaya başladı.

Neh.13: 4 Tanrımız'ın Tapınağı'nın ambarlarına Kâhin Elyaşivbakıyordu. Elyaşiv Toviya'nın akrabasıydı.

Neh.13: 5 Bu yüzden ona büyük bir oda vermişti. Eskiden bu odaya tahılsunuları*, günnük, tapınak eşyaları, ayrıca Kutsal Yasa uyarıncaLevililer'e, ezgicilere, tapınak kapı nöbetçilerine verilenbuğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının ondalıkları ve kâhinlereverilen bağışlar konulurdu.

Neh.13: 6 Ama bütün bunlar olup biterken ben Yeruşalim'de değildim.Babil Kralı Artahşasta'nın krallığının otuz ikinci yılında, onunyanına gitmiştim. Bir süre sonra yine izin istedim

Neh.13: 7 ve Yeruşalim'e döndüm. O zaman Elyaşiv'in yaptığı kötülüğüöğrendim. Tanrı Tapınağı'nın avlusunda Toviya'ya oda vermişti.

Neh.13: 8 Buna çok canım sıkıldı. Toviya'nın bütün eşyalarını odadanattım.

Neh.13: 9 Odaları temizlemeleri için buyruk verdim. Tanrı Tapınağı'nıneşyalarını, tahıl sunularını, günnüğü yine oraya koydurdum.

Neh.13: 10 Ayrıca öğrendim ki, Levililer'in alacakları verilmemiş.Hizmeti yürüten Levililer'le ezgiciler tarlalarına geri dönmüşler.

Neh.13: 11 Görevlileri azarladım. "Tanrı'nın Tapınağı neden ihmaledilmiş?" diye sordum. Sonra bütün gidenleri toplayıp işlerininbaşına koydum.

Neh.13: 12 Bütün Yahuda halkı buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağınınondalığını yine ambarlara getirmeye başladı.

Neh.13: 13 Bu kez ambarların başına Kâhin Şelemya'yı, Bilgin Sadok'uve Levililer'den Pedaya'yı koydum. Mattanya oğlu Zakkur oğluHanan onların yardımcısıydı. Bunlar güvenilir insanlardı.Görevleri kardeşlerinin paylarını bölüştürmekti.

Neh.13: 14 Ey Tanrım, beni anımsa. Tapınağın için ve oradaki hizmetleriçin yaptığım iyi işleri hiçe sayma.

Neh.13: 15 O günlerde Yahuda'da bazı adamların Şabat Günü* üzümsıktıklarını gördüm. Bazıları da demet demet tahıllarını eşeklereyüklüyor, şarap, üzüm, incir ve çeşitli yüklerle birlikte ŞabatGünü Yeruşalim'e getiriyorlardı. Şabat Günü bunları sattıklarıiçin onları azarladım.

Neh.13: 16 Yeruşalim'de yaşayan Surlular balık ve çeşitli mallargetirip Şabat Günü kentte Yahudalılar'a satıyorlardı.

Neh.13: 17 Yahudalı soyluları azarlayarak, "Yaptığınız kötülüğebakın!" dedim, "Şabat Günü'nü hiçe sayıyorsunuz.

Neh.13: 18 Atalarınız da aynı şeyi yapmadı mı? Bu yüzden Tanrımızbaşımıza ve bu kente bela yağdırmadı mı? Siz Şabat Günü'nü hiçesayarak Tanrı'nın öfkesini İsrail'e karşı alevlendiriyorsunuz."

Neh.13: 19 Şabat'tan önceki akşam Yeruşalim kapılarına gölge düşünce,kapıların kapatılması ve Şabat sona erinceye kadar açılmamasıiçin buyruk verdim. Şabat Günü kente yük sokulmasın diye bazıadamlarımı kapılara yerleştirdim.

Neh.13: 20 Tüccarlarla çeşitli eşya satıcıları bir iki kez geceyiYeruşalim'in dışında geçirdiler.

Neh.13: 21 Onları uyardım: "Niçin surun dibinde geceliyorsunuz? Birdaha yaparsanız size karşı zor kullanacağım." Bir daha Şabat Günügelmediler.

Neh.13: 22 Şabat Günü'nün kutsallığını korumak için Levililer'ekendilerini paklasınlar ve gidip kapılarda nöbet tutsunlar diyebuyruk verdim. Ey Tanrım, bunun için de beni anımsa ve yüce sevgin uyarınca banamerhamet et.

Neh.13: 23 Ayrıca o günlerde Aşdotlu, Ammonlu, Moavlı kadınlarlaevlenmiş Yahudiler gördüm.

Neh.13: 24 Çocuklarının yarısı Aşdot dilini ya da öbür halklarındilini konuşuyor, Yahudi dilini bilmiyorlardı.

Neh.13: 25 Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüpsaçlarını yoldum. Tanrı'nın adıyla onlara ant içirdim ve,"Yabancılara kız verip kız almayacaksınız" dedim,

Neh.13: 26 "Kral Süleyman bu yabancı kadınlar yüzünden günaha girmedimi? Onca ulusun kralları arasında Süleyman gibisi yoktu. Tanrıonu öyle sevdi ki, bütün İsrail'e kral yaptı. Ama yabancıkadınlar onu bile günaha sürükledi.

Neh.13: 27 Şimdi de siz yabancı kadınlarla evlenerek Tanrımız'a ihanetediyorsunuz. Yaptığınız bu büyük kötülüğe göz mü yumalım?"

Neh.13: 28 Başkâhin Elyaşiv oğlu Yoyada'nın oğullarından biri HoronluSanballat'ın kızıyla evliydi. Bu yüzden onu yanımdan kovdum.

Neh.13: 29 Ey Tanrım, onları anımsa; çünkü kâhinliği lekelediler,kâhinlerle ve Levililer'le yaptığın antlaşmayı bozdular.

Neh.13: 30 Halkı bütün yabancılardan arındırdım. KâhinlerleLevililer'e görevlerini tek tek bildirdim.

Neh.13: 31 Belirli zamanlarda yakılmak için armağan edilen odunları,getirilen ilk ürünleri düzene koydum.Ey Tanrım, bütün bunları iyiliğim için anımsa.