EZRA

Koreş'in Duyurusu(2Ta.36:22-23)

BÖLÜM 1

Ezr.1: 1 Pers Kralı Koreş'in krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu:

Ezr.1: 2 "Pers Kralı Koreş şöyle diyor: `Göklerin Tanrısı RAB yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi.

Ezr.1: 3 Aranızda O'nun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'ne gidip İsrail'in Tanrısı RAB'bin, Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'nı yeniden yapsınlar.

Ezr.1: 4 Krallığımda yaşayan yerliler, sürgün oldukları yerlerde sağkalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamaklabirlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'na gönülden sunular sunsun.'"

Sürgündekilerin Yeruşalim'e Dönüşü

Ezr.1: 5 Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları,kâhinler*, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından hareketegeçirilen herkes, RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yenidenyapmak için gidiş hazırlıklarına girişti.

Ezr.1: 6 Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanısıra, altın,gümüş kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler.

Ezr.1: 7-8 Pers Kralı Koreş de Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki RAB'bin Tapınağı'ndan alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı.Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirterek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi.

Ezr.1: 9 Sayım sonucu şuydu: 30 altın leğen, 1 000 gümüş leğen, 29 tas,

Ezr.1: 10 30 altın tas ve birbirinin benzeri 410 gümüş tas, 1 000 parça değişik kap.

Ezr.1: 11 Altın ve gümüş eşyaların toplamı 5 400 parçaydı. SürgünlerBabil'den Yeruşalim'e dönerken Şeşbassar bunların hepsini birlikte getirdi.

Sürgünden Dönenlerin Listesi(Neh.7:6-73)

BÖLÜM 2

Ezr.2: 1 Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlaryaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü.

Ezr.2: 2 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay,Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.

Sürgünden dönen İsrailliler'in sayıları şöyleydi:

Ezr.2: 3 Paroşoğulları: 2172

Ezr.2: 4 Şefatyaoğulları: 372

Ezr.2: 5 Arahoğulları: 775

Ezr.2: 6 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812

Ezr.2: 7 Elamoğulları: 1254

Ezr.2: 8 Zattuoğulları: 945

Ezr.2: 9 Zakkayoğulları: 760

Ezr.2: 10 Banioğulları: 642

Ezr.2: 11 Bevayoğulları: 623

Ezr.2: 12 Azgatoğulları: 1222

Ezr.2: 13 Adonikamoğulları: 666

Ezr.2: 14 Bigvayoğulları: 2056

Ezr.2: 15 Adinoğulları: 454

Ezr.2: 16 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98

Ezr.2: 17 Besayoğulları: 323

Ezr.2: 18 Yoraoğulları: 112

Ezr.2: 19 Haşumoğulları: 223

Ezr.2: 20 Gibbaroğulları: 95

Ezr.2: 21 Beytlehemliler: 123

Ezr.2: 22 Netofalılar: 56

Ezr.2: 23 Anatotlular: 128

Ezr.2: 24 Azmavetliler: 42

Ezr.2: 25 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743

Ezr.2: 26 Ramalılar ve Gevalılar: 621

Ezr.2: 27 Mikmaslılar: 122

Ezr.2: 28 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223

Ezr.2: 29 Nevolular: 52

Ezr.2: 30 Magbişliler: 156

Ezr.2: 31 Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254

Ezr.2: 32 Harimliler: 320

Ezr.2: 33 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725

Ezr.2: 34 Erihalılar: 345

Ezr.2: 35 Senaalılar: 3630.

Ezr.2: 36 Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973

Ezr.2: 37 İmmeroğulları: 1052

Ezr.2: 38 Paşhuroğulları: 1247

Ezr.2: 39 Harimoğulları: 1017.

Ezr.2: 40 Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.

Ezr.2: 41 Ezgiciler: Asafoğulları: 128.

Ezr.2: 42 Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.

Ezr.2: 43 Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,

Ezr.2: 44 Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,

Ezr.2: 45 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,

Ezr.2: 46 Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,

Ezr.2: 47 Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,

Ezr.2: 48 Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,

Ezr.2: 49 Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,

Ezr.2: 50 Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,

Ezr.2: 51 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,

Ezr.2: 52 Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,

Ezr.2: 53 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,

Ezr.2: 54 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.

Ezr.2: 55 Süleyman'ın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,

Ezr.2: 56 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,

Ezr.2: 57 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.

Ezr.2: 58 Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundanolanlar: 392.

Ezr.2: 59 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer'den dönen,ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'dengeldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:

Ezr.2: 60 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.

Ezr.2: 61 Kâhinlerin soyundan:Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ınkızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alanBarzillay'ın oğulları.

Ezr.2: 62 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıtbulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.

Ezr.2: 63 Vali, Urim ile Tummim'i* kullanan bir kâhin çıkıncaya deken kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.

Ezr.2: 64 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.

Ezr.2: 65-67 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.

Ezr.2: 68 Bazı aile başları Yeruşalim'deki RAB Tanrı'nın Tapınağı'navarınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması içingönülden armağanlar verdiler.

Ezr.2: 69 Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000darik*fa* altın, 5 000 mina*fb* gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.D Not 2:69 "61 000 darik": Yaklaşık 520 kg. 2:69 "5 000 mina": Yaklaşık 2.9 ton.

Ezr.2: 70 Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler,tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerineyerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamayabaşladılar.

Sunak Yeniden Kuruluyor

BÖLÜM 3

Ezr.3: 1 İsrailliler kendi kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay*Yeruşalim'de tek vücut halinde toplandılar.

Ezr.3: 2 Yosadak oğlu Yeşu ve kâhin olan kardeşleri, Şealtiel oğluZerubbabil'le kardeşleri İsrail'in Tanrısı'nın sunağını yenidenkurdular. Amaçları, Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca, sunağınüzerinde yakmalık sunular* sunmaktı.

Ezr.3: 3 Çevrelerinde yaşayan halklardan korkmalarına karşın, sunağıeski temeli üzerine yeniden kurdular. Üzerinde RAB'be sabah,akşam öngörülen yakmalık sunuları sundular.

Ezr.3: 4 Sonra yazılanlara uygun biçimde Çardak Bayramı'nı*kutladılar. Kural uyarınca, her gün için belirlenen sayıya göre,yakmalık sunuları sundular.

Ezr.3: 5 Bundan sonra da günlük yakmalık sunuyu, Yeni Ay sunularını,RAB'bin belirlediği bütün kutsal bayramların sunularını ve RAB'begönülden verilen sunuları sundular.

Ezr.3: 6 RAB'bin Tapınağı'nın temeli henüz atılmadığı halde, yedinciayın birinci günü RAB'be yakmalık sunular sunmaya başladılar.

Tapınağın Temelleri Atılıyor

Ezr.3: 7 İsrailliler taşçılarla marangozlara para ödediler. Ayrıcasedir tomruklarını Lübnan'dan denize indirerek Yafa'yagetirmeleri için Saydalılar'a ve Surlular'a yiyecek, içecek,zeytinyağı sağladılar. Bütün bunlara Pers Kralı Koreş izin vermişti.

Ezr.3: 8 Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na vardıktan sonra, ikinciyılın ikinci ayında* Şealtiel oğlu Zerubbabil, Yosadak oğlu Yeşuve bütün öteki kardeşleri, kâhinler, Levililer ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. RAB'bin Tapınağı'nın yapımını denetlemek için yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer'i görevlendirdiler.

Ezr.3: 9 Levililer'den Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Yahuda*fc*soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadat'ın oğullarıyla torunlarıTanrı'nın Tapınağı'nın yapımında çalışanları denetleme işini hepbirlikte yüklendiler.D Not 3:9 "Yahuda", yani "Hodavya" (bkz. 2:40).

Ezr.3: 10 Yapıcılar RAB'bin Tapınağı'nın temelini atınca, İsrailKralı Davut'un kuralı uyarınca kâhinler RAB'bi övmek için törengiysilerini giymiş olarak ellerinde borazanlarla, LeviliAsafoğulları da zillerle yerlerini aldılar.

Ezr.3: 11 RAB'be övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular: "RAB iyidir; İsrail'e sevgisi sonsuzdur."RAB'bin Tapınağı'nın temeli atıldığı için herkes yüksek sesleRAB'bi övmeye başladı.

Ezr.3: 12 Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kâhin, Levili ve boy başıtapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar.Birçokları da sevinç çığlıkları attı.

Ezr.3: 3 Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkühalk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu.

Düşmanlar Tapınağın Yapımına Karşı Koyuyor

BÖLÜM 4

Ezr.4: 1 Yahudalılar'la Benyaminliler'in düşmanları, sürgündendönenlerin İsrail'in Tanrısı RAB için bir tapınak yaptığını duyunca,

Ezr.4: 2 Zerubbabil'in ve boy başlarının yanına vardılar. "Tapınağısizinle birlikte kuralım" dediler, "Çünkü biz de, sizin gibiTanrınız'a tapıyoruz; bizi buraya getiren Asur Kralı Esarhaddon'un döneminden bu yana sizin Tanrınız'a kurban sunuyoruz."

Ezr.4: 3 Ne var ki Zerubbabil, Yeşu ve İsrail'in öteki boy başları,"Tanrımız'a bir tapınak kurmak size düşmez" diye karşılıkverdiler, "Pers Kralı Koreş'in buyruğu uyarınca, İsrail'inTanrısı RAB için tapınağı yalnız biz kuracağız."

Ezr.4: 4 Bunun üzerine çevre halkı Yahudalılar'ı tapınağın yapımındancaydırmak için korkutmaya, cesaretlerini kırmaya girişti.

Ezr.4: 5 Tasarılarına engel olmak için Pers Kralı Koreş'in dönemindenPers Kralı Darius'un krallığına dek rüşvetle danışmanlar tuttular.

Yeruşalim'in Yeniden Kuruluşuna Karşı Engeller

Ezr.4: 6 Ahaşveroş'un*fç* krallığının başlangıcında, Yahudalılar'ındüşmanları Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayanları suçlayan bir belgedüzenlediler.D Not 4:6 "Ahaşveroş": Kserkses diye de bilinir.

Ezr.4: 7 Pers Kralı Artahşasta'nın*fd* krallığı döneminde, Bişlam,Mitredat, Taveel ve öbür çalışma arkadaşları Artahşasta'ya birmektup yazdılar. Mektup Aramice*fe* yazılıp çevrildi.D Not 4:7 "Artahşasta": Artakserkses diye de bilinir. 4:7 4:8-6:18 ayetleri o dönemin resmi dili Aramice yazılmıştır.

Ezr.4: 8 Vali Rehum ile Yazman Şimşay Kral Artahşasta'ya Yeruşalim'isuçlayan bir mektup yazdılar. Mektup şöyleydi:

Ezr.4: 9 "Vali Rehum, Yazman Şimşay ve öbür çalışma arkadaşları,yargıçlar, yöneticiler, görevliler, Persler, Erekliler,Babilliler, Elam topraklarından gelen Sus halkı,

Ezr.4: 10 büyük ve onurlu Asurbanipal'ın*ff* sürüp Samiriye Kenti'yleFırat'ın batı yakasındaki bölgeye yerleştirdiği öbür halklarından."D Not 4:10 "Asurbanipal": Aramice "Osnappar".

Ezr.4: 11 İşte Kral Artahşasta'ya gönderilen mektubun örneği:"Kral Artahşasta'ya,"Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan kullarından:

Ezr.4: 12 "Yönetimindeki öbür bölgelerden çıkıp bize gelen YahudilerYeruşalim'e yerleşerek o asi ve kötü kenti yeniden kurmayabaşladılar. Bunu bilgine sunuyoruz. Temelini pekiştiriyor,surlarını tamamlıyorlar.

Ezr.4: 13 Ey kral, bilmelisin ki, bu kent yeniden kurulur, surlarıtamamlanırsa, Yahudiler yine vergi ödemeyecek; krallığının geliride azalacak.

Ezr.4: 14 Biz sarayının ekmeğini yedik*fg*. Sana zarar gelmesine izinveremeyiz. Bunun için, haberin olsun diye bu mektubu gönderiyoruz.D Not 4:14 "Sarayının ekmeğini yedik": Aramice "Sarayın tuzunu yedik."

Ezr.4: 15 Atalarının belgeleri araştırılsın. Kayıtlarda bu kentinasi, krallara, valilere zarar veren bir kent olduğunu göreceksin.Bu kent öteden beri başkaldıran bir kenttir. Yerle biredilmesinin nedeni de budur.

Ezr.4: 16 Bu yüzden, ey kral, sana bildiriyoruz: Bu kent yenidenkurulur, surları tamamlanırsa, Fırat'ın batı yakasındaki bölgedehiçbir payın kalmayacak."

Ezr.4: 17 Kral şu yanıtı gönderdi:"Samiriye'de ve Fırat'ın batı yakasındaki öbür yerlerde yaşayanVali Rehum'a, Yazman Şimşay'a ve öbür çalışma arkadaşlarına selamlar.

Ezr.4: 18 "Bize gönderdiğiniz mektup çevrilip bana okundu.

Ezr.4: 19 Buyruğum üzerine araştırma yapıldı. Bu kentin öteden berikrallara başkaldırdığı, isyan ettiği, ayaklandığı saptandı.

Ezr.4: 20 Yeruşalim'i güçlü krallar yönetti. Fırat'ın batı yakasındaki bütün bölgede egemenlik sürdüler. Oradaki halktan vergi topladılar.

Ezr.4: 21 Şimdi işi durdurmaları için bu adamlara bir buyruk çıkarın.Öyle ki, ben buyruk vermedikçe kent yeniden kurulmasın.

Ezr.4: 22 Bu konuya özen gösterin; krallığıma daha fazla zarar gelmesin."

Ezr.4: 23 Kral Artahşasta'nın mektubunun örneği kendilerine okunurokunmaz, Rehum, Yazman Şimşay ve öbür çalışma arkadaşları hemenYeruşalim'e Yahudiler'in yanına gittiler ve zorla onları durdurdular.

Ezr.4: 24 Böylece Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yapımı, PersKralı Darius'un krallığının ikinci yılına dek askıda kaldı.

Tapınak Yeniden Kuruluyor

BÖLÜM 5

Ezr.5: 1 O sırada Peygamber Hagay ile İddo oğlu Peygamber Zekeriya,Yahuda ve Yeruşalim'deki Yahudiler'e İsrail Tanrısı'nın adıylapeygamberlikte bulundular.

Ezr.5: 2 Bunun üzerine Şealtiel oğlu Zerubbabil ile Yosadak oğlu YeşuTanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden kurmaya giriştiler.Tanrı'nın peygamberleri de onlarla birlikteydi ve onlara yardım ediyordu.

Ezr.5: 3 Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay, Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları onlara gidip, "Bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi?" diye sordular.

Ezr.5: 4 Yapıyı kuranların adlarını da sordular.

Ezr.5: 5 Ama Tanrıları Yahudi ileri gelenlerini koruyordu. Bu yüzden,Darius'a bir haber gönderilip ondan yazılı bir yanıt alınıncayadek Yahudiler durdurulmadı.

Ezr.5: 6 Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay,Şetar-Bozenay, çalışma arkadaşları ve oradaki görevlilerin KralDarius'a gönderdikleri mektubun örneği aşağıdadır.

Ezr.5: 7 Gönderdikleri belge şöyleydi:"Kral Darius'a candan selamlar.

Ezr.5: 8 Yahuda İli'ne, yüce Tanrı'nın Tapınağı'na gittiğimizi kralabildiririz. Tapınağı büyük taşlarla kuruyor, duvarlarına kirişleryerleştiriyorlar. Tapınağın yapımında canla başla çalışılıyor veyapım işi başarıyla ilerliyor.

Ezr.5: 9 "Halkın ileri gelenlerine, `Bu tapınağı yeniden kurmak veyapımını tamamlamak için size kim yetki verdi?' diye sorduk.

Ezr.5: 10 Bilgine sunmak üzere önderlerinin kim olduklarını sanayazabilmek için adlarını da sorduk.

Ezr.5: 11 "İşte bize verdikleri yanıt:"`Biz yerin ve göğün Tanrısı'nın kullarıyız. Uzun yıllar önceİsrail'in büyük bir kralının kurup yapımını tamamladığı tapınağıyeniden kuruyoruz.

Ezr.5: 12 Ama atalarımız Göklerin Tanrısı'nı öfkelendirdi. Bu yüzdenTanrı onları Babil Kralı Kildani* Nebukadnessar'ın eline teslimetti. Nebukadnessar tapınağı yıktı, halkı da Babil'e sürdü.

Ezr.5: 13 Ama Babil Kralı Koreş, krallığının birinci yılındaTanrı'nın Tapınağı'nın yeniden yapılması için buyruk verdi.

Ezr.5: 14 Ayrıca Nebukadnessar'ın Tanrı'nın Yeruşalim'dekiTapınağı'ndan çıkarıp Babil'deki tapınağa götürdüğü altın vegümüş kapları da oradan çıkararak vali atadığı Şeşbassar adlıkişiye verdi.

Ezr.5: 15 Koreş ona, Bu kapları al, gidip Yeruşalim'deki tapınağayerleştir dedi, Tanrı'nın Tapınağı eski yerinde yeniden kur.

Ezr.5: 16 Böylece Şeşbassar gelip Tanrı'nın Yeruşalim'dekiTapınağı'nın temelini attı. O günden bu yana yapım işlerisürmekte, ama daha bitmedi.'

Ezr.5: 17 "Kral uygun görüyorsa, Babil Sarayı'ndaki arşivde biraraştırma yapılsın. Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yenidenkurulması için Kral Koreş'in bir buyruk verip vermediğisaptansın. Sonra kral bu konuya ilişkin kararını bize bildirsin."

Darius'un Buyruğu

BÖLÜM 6

Ezr.6: 1 Kral Darius'un buyruğu uyarınca, Babil'de kayıtlarınsaklandığı odada araştırma yapıldı.

Ezr.6: 2 Medya İli'ndeki Ahmeta*fh* Kalesi'nde bir tomar bulundu.Tomarın içinde şunlar yazılıydı:D Not 6:2 "Ahmeta": Bugünkü "Hemedan".

Ezr.6: 3-4 "Kral Koreş, krallığının birinci yılında, Tanrı'nınYeruşalim'deki Tapınağı'na ilişkin şöyle buyruk verdi: `Kurbankesmek üzere bu tapınağın yeniden kurulması için temel atılsın.Üç sıra büyük taş, bir sıra kiriş döşensin. Yüksekliği vegenişliği altmışar arşın*fı* olsun. Giderler saraydan karşılansın.D Not 6:3-4 "Altmış arşın": Yaklaşık 27 m.

Ezr.6: 5 Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'ndançıkarıp Babil'e getirdiği altın ve gümüş kaplar da geri verilsin.Yeruşalim'deki tapınakta özel yerlerine götürülsün. HepsiTanrı'nın Tapınağı'na konsun.'"

Ezr.6: 6 "Onun için siz, Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisiTattenay, Şetar-Bozenay, çalışma arkadaşları ve oranıngörevlileri, tapınaktan uzak durun!

Ezr.6: 7 Tanrı'nın Tapınağı'nın yapım işlerine karışmayın. Bırakın,Yahudiler'in valisiyle ileri gelenleri Tanrı'nın Tapınağı'nı eskiyerinde yeniden kursunlar.

Ezr.6: 8 Ayrıca Tanrı'nın Tapınağı'nın yeniden kurulması için Yahudiileri gelenlerine neler yapmanız gerektiğini de size buyuruyorum:Bu adamların bütün giderleri kralın hazinesinden, Fırat'ın batıyakasındaki bölgeden toplanan vergilerden ödensin. Öyle ki, yapımişleri aksamasın.

Ezr.6: 9 Yeruşalim'deki kâhinlerin bütün gereksinimlerini hiçaksatmadan her gün vereceksiniz: Göklerin Tanrısı'na sunulacakyakmalık sunular* için genç boğalar, koçlar, kuzular ve buğday,tuz, şarap, zeytinyağı.

Ezr.6: 10 Öyle ki, Göklerin Tanrısı'nı hoşnut eden sunular sunsunlar,ben ve oğullarım sağ kalalım diye dua etsinler.

Ezr.6: 11 Bundan başka buyuruyorum ki, bu kararı değiştirenin evindenbir kiriş çıkarılacak ve o kişi kirişin üzerine asılacak. Evi debu suçtan ötürü çöplüğe çevrilecek.

Ezr.6: 12 Yeruşalim'i adına konut seçen Tanrı, bu kararıdeğiştirmeye, oradaki Tanrı Tapınağı'nı yıkmaya kalkışan herkralı ve ulusu yok etsin. Ben Darius böyle buyurdum. Buyruğumözenle yerine getirilsin."

Tapınağın Adanması

Ezr.6: 13 Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi Tattenay,Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları Kral Darius'un buyruğunuözenle yerine getirdiler.

Ezr.6: 14 Peygamber Hagay ile İddo oğlu Zekeriya'nın yaptıklarıpeygamberlik sayesinde Yahudi ileri gelenleri yapım işlerinibaşarıyla ilerlettiler. İsrail Tanrısı'nın buyruğu ve Perskralları Koreş'in, Darius'un, Artahşasta'nın buyrukları uyarıncatapınağın yapımını bitirdiler.

Ezr.6: 15 Tapınak Kral Darius'un krallığının altıncı yılı, Adarayının* üçüncü günü tamamlandı.

Ezr.6: 16 İsrail halkı -kâhinler, Levililer ve sürgünden dönenlerintümü- Tanrı'nın Tapınağı'nın adanmasını sevinçle kutladılar.

Ezr.6: 17 Tanrı'nın Tapınağı'nın adanması için yüz boğa, iki yüz koç,dört yüz kuzu kurban ettiler. Oymakların sayısına göre, bütünİsrailliler için günah sunusu* olarak on iki teke sundular.

Ezr.6: 18 Musa'nın Kitabı'ndaki kural uyarınca Tanrı'nınYeruşalim'deki hizmeti için kâhinlerle Levililer'i bağlıoldukları bölüklere göre görevlere atadılar.

Fısıh Bayramı Kutlanıyor

Ezr.6: 19 Sürgünden dönenler birinci ayın* on dördüncü günü FısıhBayramı'nı* kutladılar.

Ezr.6: 20 Kâhinlerle Levililer hep birlikte kendilerini arındırdılar;dinsel açıdan hepsi arındı. Levililer sürgünden dönenlerin tümü,kardeşleri olan kâhinler ve kendileri için Fısıh* kurbanını kestiler.

Ezr.6: 21 Sürgünden dönen İsrailliler'le İsrail'in Tanrısı RAB'beyönelmek amacıyla kendilerini çevredeki halkların kötüalışkanlıklarından ayırıp onlara katılanların hepsi kurbanetinden yedi.

Ezr.6: 22 Mayasız Ekmek Bayramı'nı* yedi gün sevinçle kutladılar.Çünkü RAB onları sevindirdi ve Asur Kralı'nın onlara iyidavranmasını, İsrail'in Tanrısı Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımişlerinde onlara yardım etmesini sağladı.

Ezra Yeruşalim'e Geliyor

BÖLÜM 7

Ezr.7: 1-6 Bu olaylardan sonra, Pers Kralı Artahşasta'nın krallığıdöneminde, Başkâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişuaoğlu Bukki oğlu Uzzi oğlu Zerahya oğlu Merayot oğlu Azarya oğluAmarya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğluAzarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezraİsrail'in Tanrısı RAB'bin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen birbilgindi. Tanrısı RAB'bin yardımıyla kral ona her istediğini verdi.

Ezr.7: 7 Kral Artahşasta'nın krallığının yedinci yılında İsrailhalkından, kâhinlerden, Levililer'den, ezgicilerden, tapınakgörevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden bazıları Yeruşalim'e gitti.

Ezr.7: 8 Ezra, Artahşasta'nın krallığının yedinci yılının beşinciayında* Yeruşalim'e vardı.

Ezr.7: 9 Birinci ayın birinci günü Babil'den ayrılmıştı. Tanrısı'nınkoruyucu eli sayesinde beşinci ayın birinci günü Yeruşalim'e vardı.

Ezr.7: 10 Ezra kendini RAB'bin Yasası'nı inceleyip uygulamaya veİsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı.

Kral Artahşasta'nın Ezra'ya Verdiği Mektup

Ezr.7: 11 Kral Artahşasta'nın RAB'bin buyruklarını, İsrail içinkoyduğu kuralları iyi bilen Kâhin ve Bilgin Ezra'ya verdiğimektubun bir örneği şudur:*fi*D Not 7:11 7:11-26 ayetleri Aramice yazılmıştır.

Ezr.7: 12 "Kralların Kralı Artahşasta'dan Gökler Tanrısı'nınYasası'nın bilgini Kâhin Ezra'ya selamlar!

Ezr.7: 13 "Krallığımda yaşayan İsrail halkından, kâhinlerden veLevililer'den Yeruşalim'e gitmek isteyen herkesin seninlegidebilmesi için buyruk veriyorum.

Ezr.7: 14 Elindeki Tanrın'ın Yasası'nın uygulanıp uygulanmadığıkonusunda Yahuda ve Yeruşalim'de araştırma yapman için, ben veyedi danışmanım seni görevlendirdik.

Ezr.7: 15 Benim ve danışmanlarımın Yeruşalim'de konut kuran İsrail'inTanrısı'na gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin.

Ezr.7: 16 Babil İli'nden elde edeceğin altının, gümüşün tümünü,halkın ve kâhinlerin Tanrıları'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nagönülden verdikleri armağanları da alıp götürmelisin.

Ezr.7: 17 "Bu parayla hemen boğalar, koçlar, kuzular, tahıl sunuları*ve dökmelik sunular satın alacak ve hepsini Tanrın'ınYeruşalim'deki Tapınağı'nın sunağı üzerinde sunacaksın.

Ezr.7: 18 Sen ve kardeşlerin artan altını, gümüşü Tanrınız'ın isteğiuyarınca dilediğiniz gibi kullanın.

Ezr.7: 19 Tanrın'ın Tapınağı'nın hizmetinde kullanılmak üzere sanaverilen kapların hepsini Yeruşalim'in Tanrısı'na sun.

Ezr.7: 20 Tanrın'ın Tapınağı için ödemen gereken başka bir şey varsa,giderleri kralın hazinesinden karşılarsın.

Ezr.7: 21 "Ben, Kral Artahşasta, Fırat'ın batı yakasındaki bölgeninbütün hazine görevlilerine buyruk veriyorum: Gökler Tanrısı'nınYasası'nın bilgini Kâhin Ezra'nın sizden her istediğini özenle yerine getirin.

Ezr.7: 22 Kendisine gerektiğinde yüz talanta*fj* kadar gümüş, yüz korbuğday*fk*, yüz bat*fl* şarap, yüz bat*fl* zeytinyağı ve istediğikadar tuz sağlayın.D Not 7:22 "Yüz talant": Yaklaşık 3.45 ton. 7:22 "Yüz kor buğday": Yaklaşık 17.6 ton. 7:22 "Yüz bat": Yaklaşık 2 000 lt.

Ezr.7: 23 Göklerin Tanrısı kendi tapınağı için ne buyurursa, özenleyerine getirin. Öyle ki, bana ve oğullarıma öfkelenmesin.

Ezr.7: 24 Şunu da bilesiniz ki, kâhinlerden, Levililer'den,ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden,Tanrı'nın Tapınağı'nın öbür hizmetkârlarından vergi almayayetkiniz yoktur.

Ezr.7: 25 "Sana gelince, Ezra, sendeki Tanrı bilgeliği uyarıncayargıçlar ata. Bunlar Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayanbütün halka, Tanrın'ın yasalarını bilenlerin hepsine adaletsağlasınlar. Yasayı bilmeyenlere de siz öğreteceksiniz.

Ezr.7: 26 Tanrın'ın Yasası'na ve kralın buyruklarına uymayanlar yaölümle, ya sürgünle, ya mallarına el konarak, ya da hapsedilerekcezalandırılsın."

Ezra Tanrı'yı Övüyor

Ezr.7: 27 Atalarımızın Tanrısı RAB'be övgüler olsun! Kralın yüreğineYeruşalim'deki tapınağını onurlandırma isteğini koydu.

Ezr.7: 28 Kralın, danışmanlarının, güçlü komutanlarının bana iyidavranmalarını sağladı. Tanrım RAB'bin eli üzerimde olduğundanyüreklendim. İsrail ileri gelenlerinin bazılarını toplayıpbenimle Yeruşalim'e dönmelerini sağladım.

Ezra ile Yeruşalim'e Dönenlerin Listesi

BÖLÜM 8

Ezr.8: 1 Artahşasta'nın krallığı döneminde ben Ezra'yla birlikteBabil'den dönen boy başlarının ve onlarla birlikte kayıtlı olanların listesi:

Ezr.8: 2 Pinehasoğulları'ndan Gerşom, İtamaroğulları'ndan Daniel, Davutoğulları'ndan Hattuş.

Ezr.8: 3 Şekanyaoğulları'ndan, Paroşoğulları'ndan Zekeriya ve onunlabirlikte bu boydan kaydedilen 150 erkek.

Ezr.8: 4 Pahat-Moavoğulları'ndan Zerahya oğlu Elyehoenay ve onunlabirlikte 200 erkek.

Ezr.8: 5 Yahaziel oğlu Şekanya'nın oğullarından 300 erkek.

Ezr.8: 6 Adinoğulları'ndan Yonatan oğlu Ebet ve onunla birlikte 50erkek.

Ezr.8: 7 Elamoğulları'ndan Atalya oğlu Yeşaya ve onunla birlikte 70erkek.

Ezr.8: 8 Şefatyaoğulları'ndan Mikael oğlu Zevadya ve onunla birlikte80 erkek.

Ezr.8: 9 Yoavoğulları'ndan Yehiel oğlu Ovadya ve onunla birlikte 218erkek.

Ezr.8: 10 Yosifya oğlu Şelomit'in oğullarından 160 erkek.

Ezr.8: 11 Bevayoğulları'ndan Bevay oğlu Zekeriya ve onunla birlikte28 erkek.

Ezr.8: 12 Azgatoğulları'ndan Hakkatan oğlu Yohanan ve onunla birlikte110 erkek.

Ezr.8: 13 Adonikam'ın küçük oğullarından adları Elifelet, Yeiel,Şemaya olanlar ve onlarla birlikte 60 erkek.

Ezr.8: 14 Bigvayoğulları'ndan Utay, Zakkur ve onlarla birlikte 70erkek.

Yeruşalim'e Dönüş

Ezr.8: 15 Onları Ahava Kenti'ne doğru uzanan kanalın yanına topladım.Orada üç gün konakladık. Halkın ve kâhinlerin arasında yoklamayaptığımda orada Levililer'den kimse olmadığını gördüm.

Ezr.8: 16 Bunun üzerine Eliezer, Ariel, Şemaya, Elnatan, Yariv,Elnatan, Natan, Zekeriya, Meşullam adındaki önderleri, ÖğretmenYoyariv'i ve Elnatan'ı çağırttım.

Ezr.8: 17 Sonra onları Kasifya'da bulunan Önder İddo'ya gönderdim.İddo'ya ve tapınak görevlisi olan kardeşlerine neler söylemelerigerektiğini bildirdim. Öyle ki, bize Tanrımız'ın Tapınağı'ndagörev yapacak adamlar göndersinler.

Ezr.8: 18 Tanrımız'ın iyiliği sayesinde İsrail oğlu Levi oğluMahlioğulları'ndan Şerevya adında bilge bir kişiyi bizegönderdiler. Kendisiyle birlikte oğulları ve kardeşleri toplamon sekiz kişi geldi.

Ezr.8: 19 Haşavya'yı, Merarioğulları'ndan Yeşaya'yı ve kardeşleriyleoğullarını, toplam yirmi kişiyi de gönderdiler.

Ezr.8: 20 Ayrıca Levililer'e yardım etmek üzere Davut'lagörevlilerinin atadığı tapınak görevlilerinden iki yüz yirmi kişigönderdiler. Hepsinin adı listeye yazılmıştı.

Ezr.8: 21 Tanrımız'ın önünde alçakgönüllü davranmak, O'ndan kendimiz,çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzereorada, Ahava Kanalı yanında oruç* ilan ettim.

Ezr.8: 22 Yolculuğumuz sırasında herhangi bir düşmandan bizikorumaları için, kraldan asker ve atlı istemeye utanıyordum.Çünkü krala, "Tanrımız kendisine yönelenlerin hepsine iyilikeder, ama kızgın öfkesi kendisini bırakanların üzerindedir" demiştik.

Ezr.8: 23 Oruç tuttuk ve bu konuda Tanrımız'a yakardık. O dayakarışımızı yanıtladı.

Ezr.8: 24 Şerevya, Haşavya ve kardeşlerinden on kişiyle birlikte oniki önde gelen kâhin seçtim.

Ezr.8: 25 Kralın, danışmanlarının, komutanlarının ve orada bulunanİsrailliler'in Tanrımız'ın Tapınağı'na bağışladığı altını,gümüşü, kapları tartıp onlara verdim.

Ezr.8: 26 Tartıp verdiklerim şunlardır: 650 talant*fm* gümüş, 100 talant*fn* gümüş kap, 100 talant*fn* altın,D Not 8:26 "650 talant": Yaklaşık 22.4 ton. 8:26 "100 talant": Yaklaşık 3.45 ton.

Ezr.8: 27 bin dariklik*fo* yirmi altın tas ve altın kadar değerli,kaliteli, parlak tunçtan* iki kap.D Not 8:27 "Bin darik": Yaklaşık 8.5 kg.

Ezr.8: 28 Onlara, "Siz RAB için kutsalsınız, bu kaplar da öyle"dedim, "Altın ve gümüş, atalarınızın Tanrısı RAB'be gönüldensunulan sunudur.

Ezr.8: 29 RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nın odalarında, önde gelenkâhinlerin, Levililer'in, İsrail'in boy başlarının önündetartıncaya dek bunları iyi koruyun."

Ezr.8: 30 Böylece kâhinlerle Levililer Yeruşalim'e, Tanrımız'ınTapınağı'na götürülmek için tartılan altını, gümüşü, kapları aldılar.

Ezr.8: 31 Birinci ayın* on ikinci günü Yeruşalim'e gitmek üzere AhavaKanalı'ndan ayrıldık. Tanrımız'ın eli üzerimizdeydi; yol boyuncadüşmandan, pusuya yatanların saldırısından bizi korudu.

Ezr.8: 32 Sonunda Yeruşalim'e vardık. Orada üç gün kaldık.

Ezr.8: 33 Dördüncü gün, Tanrımız'ın Tapınağı'na gidip altını, gümüşü,kapları tarttık ve Uriya oğlu Kâhin Meremot'a verdik. Pinehasoğlu Elazar, Levili Yeşu oğlu Yozavat ve Binnuy oğlu Noadya daonunla birlikteydi.

Ezr.8: 34 Her şey sayıldı, tartıldı; tartılanların tümü anında kayda geçirildi.

Ezr.8: 35 Sürgünden dönenler İsrail'in Tanrısı'na yakmalık sunular*sundular: Bütün İsrail için on iki boğa, doksan altı koç, yetmişyedi kuzu ve günah sunusu* olarak on iki teke. Bütün bunlarRAB'be yakmalık sunu olarak sunuldu.

Ezr.8: 36 Ayrıca kralın buyruklarını içeren belgeyi kralınsatraplarına* ve Fırat'ın batı yakasındaki valilere verdiler.Bunlar İsrail halkına ve Tanrı'nın Tapınağı'na yardım etmişlerdi.

Ezra'nın Duası

BÖLÜM 9

Ezr.9: 1 Bütün bunlardan sonra, önderler yanıma gelerek şöyledediler: "İsrail halkı, kâhinlerle Levililer dahil, çevredekihalkların -Kenanlılar'ın, Hititler'in*, Perizliler'in,Yevuslular'ın, Ammonlular'ın, Moavlılar'ın, Mısırlılar'ın,Amorlular'ın- iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadı.

Ezr.9: 2 Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar. Böylecekutsal soy çevredeki halklarla karıştı. Önderlerle görevliler buhainlikte öncülük etti."

Ezr.9: 3 Bunu duyunca giysimi ve cüppemi yırttım, saçımı sakalımıyoldum, dehşet içinde oturakaldım.

Ezr.9: 4 Sürgünden dönenlerin bu hainliğinden ötürü İsrail'inTanrısı'nın sözlerinden titreyenlerin hepsi çevremde toplandı.Bense akşam sunusu sunulana dek dehşet içinde kaldım.

Ezr.9: 5 Akşam sunusu saati gelince üzüntümü bir yana bırakıpkalktım. Giysimle cüppem hâlâ yırtıktı. Diz çöküp ellerimi TanrımRAB'be açtım.

Ezr.9: 6 Şöyle dua ettim:"Ey Tanrım, yüzümü sana çevirmeye utanıyorum, sıkılıyorum. EyTanrım, günahlarımız başımızdan aşkın. Suçlarımız göklere ulaştı.

Ezr.9: 7 Atalarımızın günlerinden bugüne dek suçlarımız içindeboğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de, krallarımızlakâhinlerimiz de yabancı kralların eline teslim edildik. Kılıçtangeçirildik, sürgüne gönderildik. Yağmalandık. Bugün de olduğugibi aşağılandık.

Ezr.9: 8 "Şimdiyse Tanrımız RAB bir an için bize acıdı. Sürgündenkurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmazbir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bizeyenilenme fırsatı sağladı.

Ezr.9: 9 Köle olduğumuz halde Tanrımız bizi köle bırakmadı. Perskrallarının bize iyi davranmalarını sağladı: Tanrımız'ınTapınağı'nı yeniden kurmak, yıkık yerleri onarmak için bizeyenilenme fırsatı verdi. Yeruşalim'de ve Yahuda'da bize birkorunma duvarı verdi.

Ezr.9: 10-11 "Ey Tanrımız, bundan başka ne diyebiliriz? Kullarınpeygamberler aracılığıyla verdiğin buyruklara uymadık. Şöyledemiştin: `Mülk edinmek için gitmekte olduğunuz ülke, oradayaşayan halkların iğrençlikleriyle kirlenmiştir. İğrençlikleriyüzünden ülke baştan başa murdarlıklarla* doldu.

Ezr.9: 12 Bunun için kızlarınızı onların oğullarına vermeyin. Onlarınkızlarını da oğullarınıza almayın. Hiçbir zaman onların esenliğive iyiliği için çalışmayın. Öyle ki, güç bulasınız, ülkenin iyiürünlerini yiyesiniz ve ülkeyi sonsuza dek oğullarınıza mirasbırakasınız.'

Ezr.9: 13 "Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve büyük suçumuzneden oldu. Sen, ey Tanrımız, bizi hak ettiğimizden daha azcezalandırdın ve bize sürgünden kurtulan böyle bir azınlık bıraktın.

Ezr.9: 14 "Yine buyruklarına karşı gelecek miyiz? Bu iğrençlikleriyapan halklarla evlilik bağıyla karışacak mıyız? Bunu yaparsak,tek kişi sağ kalmadan yok edinceye dek bize öfkelenmeyecek misin?

Ezr.9: 15 Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adilsin! Bugün sürgündenkurtulan bir azınlık olarak bırakıldık. Senin önünde durmayahakkımız olmadığı halde, suçlarımızın içinde önünde duruyoruz."

İsrail Halkı Günahlarını Açıklıyor

BÖLÜM 10

Ezr.10: 1 Ağlayarak kendini Tanrı'nın Tapınağı'nın önünde yere atanEzra dua edip günahlarını açıkladı. Bu arada erkek, kadın, çocuk,İsrailliler'den çok büyük bir topluluk Ezra'nın çevresinetoplandı. Onlar da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.

Ezr.10: 2 Elamoğulları'ndan Yehiel oğlu Şekanya, Ezra'ya şöyle dedi:"Çevremizdeki halklardan yabancı karılar aldığımız içinTanrımız'a ihanet ettik. Buna karşın İsrail için hâlâ umut var.

Ezr.10: 3 Senin ve Tanrımız'ın buyrukları karşısında titreyenlerinöğütleri uyarınca, bütün yabancı kadınları ve çocuklarınıuzaklaştırmak için Tanrımız'la şimdi bir antlaşma yapalım. Buantlaşma yasaya uygun olsun.

Ezr.10: 4 Haydi kalk! Sorumluluk senin üzerinde. Biz senidestekleyeceğiz. Güçlü ol ve gerekeni yap!"

Ezr.10: 5 Bunun üzerine yerden kalkan Ezra önde gelen Levili kâhinlereve öbür İsrailliler'e söyleneni yapmaları için ant içirdi. Hepsi ant içti.

Ezr.10: 6 Sonra Ezra Tanrı'nın Tapınağı'nın önünden ayrılıp Elyaşivoğlu Yehohanan'ın odasına gitti. Orada gecelerken ne yemek yedi,ne su içti. Sürgünden dönenler Tanrı'ya bağlı kalmadığı için yas tutuyordu.

Ezr.10: 7 Sürgünden dönenlerin hepsinin Yeruşalim'de toplanması içinYahuda ve Yeruşalim'de bir duyuru yapıldı:

Ezr.10: 8 Halkın önderlerinin ve ileri gelenlerinin kararı uyarınca,üç gün içinde gelmeyenin bütün malına el konulacak, kendisi desürgünden dönenler topluluğundan atılacaktı.

Ezr.10: 9 Bütün Yahudalı ve Benyaminli erkekler üç gün içindeYeruşalim'de toplandılar. Dokuzuncu ayın* yirminci günü hepsiTanrı'nın Tapınağı'nın önündeki alandaydı. Hem durumun öneminden,hem de yağmurdan ötürü herkes titriyordu.

Ezr.10: 10 Kâhin Ezra kalkıp, "Siz Tanrı'ya ihanet ettiniz" dedi,"Yabancı kadınlarla evlendiniz. İsrail'in suçuna suç kattınız.

Ezr.10: 11 Şimdi atalarınızın Tanrısı RAB'be suçunuzu açıklayın. O'nunistediğini yapın. Çevredeki halklardan ve yabancı karılardan ayrılın."

Ezr.10: 12 Topluluk yüksek sesle şöyle karşılık verdi: "Bütünsöylediklerini yapacağız.

Ezr.10: 13 Yalnız kalabalık çok, üstelik hava da yağmurlu. Dışardaduracak gücümüz kalmadı. Hem bu bir iki günde çözülecek iş değil.Çünkü bu konuda çok günah işledik.

Ezr.10: 14 Bütün topluluk adına önderlerimiz bu konuyla ilgilensin.Sonra kentlerimizde yabancı kadınla evli olan herkes saptanan birzamanda kentin ileri gelenleri ve yargıçlarıyla birlikte gelsin.Yeter ki, Tanrımız'ın bu konudaki kızgın öfkesi üzerimizden kalksın."

Ezr.10: 15 Ancak, Asahel oğlu Yonatan, Tikva oğlu Yahzeya ve onlarıdestekleyen Meşullam ile Levili Şabbetay buna karşı çıktılar.

Ezr.10: 16 Sürgünden dönenler bu öneriye göre davrandılar. Kâhin Ezraadlarını belirterek her boydan boy başlarını seçti. Onuncu ayınbirinci günü oturup konuyu incelemeye başladılar.

Ezr.10: 17 Birinci ayın birinci günü yabancı kadınlarla evlenen bütünerkeklerin durumunu incelemeyi bitirdiler.

Yabancı Kadınlarla Evlenenler

Ezr.10: 18 Kâhinlerin soyundan gelip yabancı kadınlarla evlenenlerşunlardı:Yosadak oğlu Yeşu'nun oğullarından ve kardeşlerinin soyundanMaaseya, Eliezer, Yariv, Gedalya.

Ezr.10: 19 Bunlar karılarını kovacaklarına söz verdiler. İşlediklerisuç için suç sunusu* olarak sürüden bir koç sundular.

Ezr.10: 20 İmmeroğulları'ndan: Hanani, Zevadya.

Ezr.10: 21 Harimoğulları'ndan: Maaseya, Eliya, Şemaya, Yehiel, Uzziya.

Ezr.10: 22 Paşhuroğulları'ndan: Elyoenay, Maaseya, İsmail, Netanel,Yozavat, Elasa.

Ezr.10: 23 Levililer'den: Yozavat, Şimi, Kelaya -Kelita- Petahya,Yahuda, Eliezer.

Ezr.10: 24 Ezgicilerden: Elyaşiv.Tapınak kapı nöbetçilerinden: Şallum, Telem, Uri.

Ezr.10: 25 Öbür İsrailliler'den:Paroşoğulları'ndan: Ramya, Yizziya, Malkiya, Miyamin, Elazar,Malkiya, Benaya.

Ezr.10: 26 Elamoğulları'ndan: Mattanya, Zekeriya, Yehiel, Avdi,Yeremot, Eliya.

Ezr.10: 27 Zattuoğulları'ndan: Elyoenay, Elyaşiv, Mattanya, Yeremot,Zavat, Aziza.

Ezr.10: 28 Bevayoğulları'ndan: Yehohanan, Hananya, Zabbay, Atlay.

Ezr.10: 29 Banioğulları'ndan: Meşullam, Malluk, Adaya, Yaşuv, Şeal,Yeremot.

Ezr.10: 30 Pahat-Moavoğulları'ndan: Adna, Kelal, Benaya, Maaseya,Mattanya, Besalel, Binnuy, Manaşşe.

Ezr.10: 31 Harimoğulları'ndan: Eliezer, Yişşiya, Malkiya, Şemaya,Şimon,

Ezr.10: 32 Benyamin, Malluk, Şemarya.

Ezr.10: 33 Haşumoğulları'ndan: Mattenay, Mattatta, Zavat, Elifelet,Yeremay, Manaşşe, Şimi.

Ezr.10: 34 Banioğulları'ndan: Maaday, Amram, Uel,

Ezr.10: 35 Benaya, Bedeya, Keluhu,

Ezr.10: 36 Vanya, Meremot, Elyaşiv,

Ezr.10: 37 Mattanya, Mattenay, Yaasay,

Ezr.10: 38 Bani, Binnuy, Şimi,

Ezr.10: 39 Şelemya, Natan, Adaya,

Ezr.10: 40 Maknadvay, Şaşay, Şaray,

Ezr.10: 41 Azarel, Şelemya, Şemarya,

Ezr.10: 42 Şallum, Amarya, Yusuf.

Ezr.10: 43 Nevooğulları'ndan: Yeiel, Mattitya, Zavat, Zevina, Yadday, Yoel, Benaya.

Ezr.10: 44 Bunların hepsi yabancı kadınlarla evlenmişti. Bazılarının bu kadınlardan çocukları da vardı.